Oosterland / Tuinderslaan

Het glastuinbouwconcentratiegebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg maakt plaats voor de bouw van 795 – 830 woningen; waarvan minimaal 55% betaalbare huur/koop woningen. Bij de ontwikkeling van de woningen houd de ontwikkelaar rekening met de behoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Het streven is om een gevarieerd woonaanbod te creëren dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen.

Om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken, zijn er een beeldkwaliteitsplan en een wijziging in het bestemmingsplan nodig, waardoor het gebied een woonbestemming krijgt. 

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Het Oosterland ter liggen ter inzage

Op dit moment liggen het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage tot en met 14 juli. U kunt deze plannen hier inzien  
Klopt er iets niet of wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?
Klopt er iets niet of heeft u een andere opmerking over het ontwerpbestemmingsplan en/of het beeldkwaliteitsplan? Laat het de gemeente voor 14 juli weten ook wel zienswijze indienen genoemd.

Zienswijze indienden

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van 3 juni 2023 tot en met 14 juli 2023, kunt u op het ontwerpbestemmingsplan en/of het beeldkwaliteitsplan een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Schriftelijk
Schriftelijke zienswijzen kunnen voorzien van handtekening worden gestuurd worden aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.

Mondeling
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Sven Hambuckers van team Omgeving. Hij is op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend telefonisch bereikbaar op 0297 291616.

Plangebied het oosterland
De ontwikkelaar van Het Oosterland (Kavel Vastgoed) heeft van diverse grondeigenaren in het gebied grond aangekocht. Binnen het plangebied liggen ook enkele percelen die in eigendom zijn van de gemeente. Om de ontwikkeling van Het Oosterland mogelijk te maken is de gemeente voornemens deze percelen te verkopen aan de ontwikkelaar. De gemeente die een onroerende zaak wil verkopen c.q. uitgeven, dient aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid te bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak. De onroerende zaak moet dan openbaar gepubliceerd worden en de koper moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Openbare verkoop c.q. koperselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. In dat geval moet de voorgenomen verkoop wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Een gemotiveerde bekendmaking van de voorgenomen verkoop aan de ontwikkelaar van plangebied Het Oosterland vindt u hier terug.

Wissing-1339.00-Tuinderslaan-Mijdrecht-20220525-rg-Foto_2-Mettekst-scaled

Voorlopig planning

  • Juni 2023: Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan ter inzage
  • Oktober - december 2023: Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
  • Juli - december 2024: Start voorbereidende bouwwerkzaamheden
  • Oktober 2024 – maart 2025: Start verkoop eerste fase woningen
  • Juli – december 2025: Start bouw

Meer informatie? www.hetoosterland.nl