Locaties openbare laadpalen voor elektrische auto's

De vraag naar elektrische auto's neemt toe en daarmee ook de vraag naar elektrische laadpalen. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen.

Daarvoor is een kaart opgesteld met de locaties voor laadpalen tot 2027. Met verkeersbesluiten stelt de gemeente in december 2022 deze locaties vast. U kunt de laadlocaties inzien via de onderstaande knop. 

Tot en met 17 november 2022 was er de mogelijkheid om opmerkingen op de laadlocaties door te geven. De gemeente bekijkt of de ingestuurde opmerkingen aanleiding zijn om de locatie van een laadpaal aan te passen. In de Q&A vindt u meer informatie over de laadpalenkaart en het plaatsen van opmerkingen.

Q&A algemeen

Waarom is deze laadpalenkaart nodig?

De gemeente heeft samen met MRA-E, Stedin en Total Energies deze laadkaart opgesteld om het proces van laadpaalplaatsing te versnellen. Deze kaart maakt inzichtelijk waar in de toekomst laadpalen kunnen komen. Als een eigenaar van een elektrische auto een aanvraag doet, wordt er op basis van de laadkaart de locatie voor het plaatsen van een laadpaal bepaald.

Waarom is een uitbreiding van het aantal openbare laadplekken wenselijk?

De overgang van auto’s naar elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Nederland. Veel eigenaren van elektrische auto’s hebben niet de mogelijkheid hun auto op te laden op hun eigen oprit. Zij zijn aangewezen op een laadpaal langs de openbare weg. De verwachting is dat er in Nederland in 2030 2 miljoen laadpalen nodig zijn. In De Ronde Venen zijn er naar verwachting in 2030 500 nodig voor het opladen van elektrische auto’s. In 2020 waren dat er nog 45.

Hoe zijn de locaties voor de laadpalen bepaald?

Er is bij het bepalen van de locaties rekening gehouden met de verwachte behoefte aan laadpalen, de aanwezigheid van bestaande laadpalen, de aanwezigheid van kabels voor een aansluiting, de aanwezigheid van groen, woningen (niet direct bij een raam), opmerkingen van inwoners en de inrichting van de parkeerplaatsen. 

Zijn de locaties voor de laadpalen definitief?

Deze zijn niet definitief. Tot 17 november 2022 konden eventuele opmerkingen op laadlocaties door worden gegeven. De gemeente bekijkt of de ingestuurde opmerkingen aanleiding zijn om een locatie van een laadpaal aan te passen.

Welke laadpalen worden er wanneer in gebruik genomen? 

Dit is afhankelijk van een aanvraag van een eigenaar van een elektrische auto.

Hoe is bepaald hoeveel locaties er waar nodig zijn? 

De MRA-E heeft voor alle gemeentes in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland een prognose gemaakt van het aantal benodigde laadpalen tot 2027. Vervolgens is gekeken naar het aanvragen van laadpalen, de verbruiks- en bezettingsdata van omliggende laadpalen en het aantal laadpalen dat aanwezig is in een bepaald gebied. Als het verbruik van omliggende laadpalen hoog ligt, is de vraag naar uitbreiding groter.

Wat gebeurt er als er niet voldoende laadlocaties aangewezen zijn voor een gebied?

De MRA-E heeft een schatting van het aantal benodigde laadpalen gemaakt. Dit is voor de komende 5 jaar het uitgangspunt.

Q&A opmerkingen laadpaallocaties

Kan ik bezwaar maken tegen een locatie voor een laadpaal? 

Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken. De gemeente heeft eerst opmerkingen op de laadpalen op de laadkaart verzameld. Het insturen van opmerkingen was mogelijk tot en met 17 november 2022. Nu wordt bekeken hoe De Ronde Venen omgaat met deze opmerkingen. 

Daarna neemt de gemeente in december 2022 5 verkeersbesluiten, waarmee de locaties worden vastgelegd. Het gaat om de volgende verkeersbesluiten:

  • De kern Abcoude;
  • De kern Mijdrecht;
  • De kern Vinkeveen;
  • De kern Wilnis;
  • De kernen Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef en Waverveen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een verkeersbesluit, zo ook tegen deze verkeersbesluiten. Het maken van bezwaar kan gedurende 6 weken na publicatie. Publicatie vindt plaats via de website, officiëlebekendmakingen.nl en de gemeentepagina.

Hoe kan ik een opmerking plaatsen bij een locatie?

Het insturen van opmerkingen was mogelijk tot en met 17 november 2022.

Kan ik suggesties doen voor een andere locatie voor laadpalen?

Dit is niet mogelijk. Alle locaties op de laadkaart zijn door de gemeente, Mra-E, Total Energies en Stedin beoordeeld op haalbaarheid.

Hoe wordt omgegaan met de ingezonden opmerkingen en suggesties?

De betrokken partijen beoordelen de opmerkingen. Vervolgens beslist de gemeente of de opmerkingen aanleiding zijn om de locatie aan te passen of te laten vervallen.

Tot wanneer kunnen opmerkingen en suggesties ingestuurd worden?

Tot en met 17 november 2022.