Locaties openbare laadpalen voor elektrische auto's

De vraag naar elektrische auto's neemt toe en daarmee ook de vraag naar elektrische laadpalen. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen.

Het college heeft daarvoor 5 verkeersbesluiten genomen om parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto's. Het gaat in totaal om 122 laadlocaties. 

Elektrisch rijden neemt toe

Eigenaren van elektrische auto’s hebben niet altijd de mogelijkheid hun auto op te laden op hun eigen oprit. Zij hebben daarvoor een laadpaal langs de openbare weg nodig. In De Ronde Venen zijn er naar verwachting in 2030 500 laadpalen nodig voor het opladen van elektrische auto’s. In 2020 waren dat er nog 45.

122 locaties aangewezen

Op dit moment duurt een aanvraag van een openbare laadpaal lang. De Ronde Venen stimuleert elektrisch rijden en wil daarom sneller laadpalen in openbaar gebied kunnen plaatsen. De locaties zijn opgenomen in 5 verkeersbesluiten, namelijk voor Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en de kleine dorpen. Bij een nieuwe aanvraag koppelt de gemeente de aanvraag aan de vastgestelde laadpaallocatie uit de verkeersbesluiten.

Opmerkingen en vaststellen laadloacties

De gemeente heeft inwoners de mogelijkheid gegeven om hun opmerkingen op de voorgenomen laadlocaties door te geven. Dit kon van 26 oktober tot en met 17 november 2022. Vervolgens is gekeken of de opmerkingen aanleiding waren om de locatie van een laadpaal aan te passen. Dit heeft ertoe geleid dat het besluit over een aantal locaties is uitgesteld. De gemeente doet bij deze locaties nog nader onderzoek.

Vervolg

Met de verkeersbesluiten legt het college de 122 locaties vast. Belanghebbende inwoners kunnen bezwaar maken tegen een verkeersbesluit, zo ook tegen deze verkeersbesluiten. Het maken van bezwaar kan 6 weken na publicatie. De verkeersbesluiten met de laadlocaties zijn in te zien via www.officielebekendmakingen.nl.

Q&A algemeen

Waarom is deze laadpalenkaart nodig?

De gemeente heeft samen met MRA-E, Stedin en Total Energies deze laadkaart opgesteld om het proces van laadpaalplaatsing te versnellen. Deze kaart maakt inzichtelijk waar in de toekomst laadpalen kunnen komen. Als een eigenaar van een elektrische auto een aanvraag doet, wordt er op basis van de laadkaart de locatie voor het plaatsen van een laadpaal bepaald.

Waarom is een uitbreiding van het aantal openbare laadplekken wenselijk?

De overgang van fossiele brandstof auto’s naar elektrisch rijden is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van Nederland. Veel eigenaren van elektrische auto’s hebben niet de mogelijkheid hun auto op te laden op hun eigen oprit. Zij zijn aangewezen op een laadpaal langs de openbare weg. De verwachting is dat er in Nederland in 2030 2 miljoen laadpalen nodig zijn. In De Ronde Venen zijn er naar verwachting in 2030 500 nodig voor het opladen van elektrische auto’s. In 2020 waren dat er nog 45.

Hoe zijn de locaties voor de laadpalen bepaald?

Er is bij het bepalen van de locaties rekening gehouden met de verwachte behoefte aan laadpalen, de aanwezigheid van bestaande laadpalen, de aanwezigheid van kabels voor een aansluiting, de aanwezigheid van groen, woningen (niet direct bij een raam), opmerkingen van inwoners en de inrichting van de parkeerplaatsen. 

Zijn de locaties voor de laadpalen definitief?

De locaties zijn definitief als de bezwaar periode is afgelopen en er geen bezwaar is ingediend. Tot 17 november 2022 konden opmerkingen op laadlocaties door worden gegeven. De gemeente heeft de ingestuurde opmerking bekeken en beoordeeld.

Welke laadpalen worden er wanneer in gebruik genomen? 

Dit is afhankelijk van een aanvraag van een eigenaar van een elektrische auto. Bij een nieuwe goedgekeurde aanvraag koppelt de gemeente de aanvraag aan de dichtstbijzijnde vastgestelde laadpaallocatie uit de verkeersbesluiten.

Hoe is bepaald hoeveel locaties er waar nodig zijn? 

De MRA-E heeft voor alle gemeentes in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland een prognose gemaakt van het aantal benodigde laadpalen tot 2030. Vervolgens is gekeken naar het aantal aanvragen van laadpalen(behoefte), de verbruiks- en bezettingsdata van omliggende laadpalen en het aantal laadpalen dat aanwezig is in een bepaald gebied(spreiding). Als het verbruik en de bezettingsgraad van omliggende laadpalen hoog ligt, is de vraag naar uitbreiding groter.

Wat gebeurt er als er niet voldoende laadlocaties aangewezen zijn voor een gebied?

De MRA-E heeft een schatting van het aantal benodigde laadpalen gemaakt. Dit is voor de komende 5 jaar het uitgangspunt.

Bezwaar maken laadlocaties

Kan ik bezwaar maken tegen een locatie voor een laadpaal? 

De gemeente heeft op 30 december 2022 5 verkeersbesluiten genomen om de locaties vast te leggen. Het gaat om de volgende verkeersbesluiten.

  • Het dorp Abcoude;
  • Het dorp Mijdrecht;
  • Het dorp Vinkeveen;
  • Het dorp Wilnis;
  • De dorpen Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef en Waverveen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een verkeersbesluit, zo ook tegen deze verkeersbesluiten. Het maken van bezwaar kan gedurende 6 weken na publicatie. Publicatie vindt plaats via de website, officiëlebekendmakingen.nl en de gemeentepagina.