Anterieure overeenkomst De Meijert Oost (week 27 – 5 juli 2023)

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 29 mei 2024 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten voor de ontwikkellocatie De Meijert Oost, kadastraal bekend gemeente Mijdrecht, sectie C nummer 8042.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de wederpartij Bolton Ontwikkeling B.V., gevestigd in de gemeente Woerden en kantoorhoudend te 3443 JE Woerden, Zegveldse Uitweg 1, en heeft betrekking op de bouw van een appartementencomplex, omvattend een gezondheidscentrum en 54 woningen.
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan haar verplichting om de kosten van grondexploitatie te verhalen in de zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken is de gemeente bereid planologische en publiekrechtelijke medewerking te verlenen.

Ter inzage

Met ingang van 5 juli 2024 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis.

Informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer mr. T.J. de Haan van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed, telefoonnummer 0297- 291 755 (ma di do vr).