Verleende omgevingsvergunningen (week 26 – 28 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Spoorlaan 77 Abcoude Tijdelijk plaatsen container 2024-015820 20-06-2024
Van Dijklaan 8 Amstelhoek Tijdelijk plaatsen container 2024-017750 20-06-2024
Haagwinde 33 te Abcoude Tijdelijk plaatsen container 2024-018461 20-06-2024
Stationsstraat 9 te Abcoude Tijdelijk plaatsen steiger 2024-018277 20-06-2024


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.