Pas op de plaats voor Doorvaart De Heul, Doorvaart Omtzigt en Het Oude Spoor

Het college heeft besloten om een pas op de plaats te maken bij de uitvoering van 3 projecten: Doorvaart De Heul, Doorvaart Omtzigt en Het Oude Spoor. Aanleiding hiervoor vormen de gemeentelijke financiën. Deze staan onder druk omdat de gemeente komende jaren minder geld krijgt van het Rijk. Om de begroting sluitend te krijgen is het noodzakelijk keuzes te maken, schrijft het college in de Kadernota 2025. De pas op de plaats voor de 3 projecten is daar onderdeel van.

De pas op de plaats geldt voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten, niet voor de voorbereidingen. Die gaan gewoon door. Het college gaat de gemeenteraad vragen de benodigde planologische besluiten te nemen om de projecten in de toekomst uit te kunnen voeren. Alleen over de uitvoering van het project zelf wordt nog geen besluit genomen. 

Doorvaart De Heul 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Doorvaart De Heul’, dat de doorvaart planologisch mogelijk maakt, heeft ter inzage gelegen. Om de doorvaart uit te voeren is een investering nodig vanuit de gemeente en moet er grond geruild worden. Het college legt het bestemmingsplan na de zomer voor aan de gemeenteraad om te worden vastgesteld. Het college vraagt de gemeenteraad daarbij tevens om in te stemmen met het voorstel om met de uitvoering van de doorvaart een pas op de plaats te maken. Als de raad instemt met het bestemmingsplan is het mogelijk om de planologische wijzigingen direct uit te voeren. Het besluit om de doorvaart daadwerkelijk uit te voeren, kan dan op een ander moment door het college aan de raad worden gevraagd.

Doorvaart Omtzigt

Hetzelfde geldt voor Doorvaart Omtzigt. Dit plan voorziet in een goede vaarverbinding omdat er nu ongeveer 2 kilometer moet worden omgevaren. Ook hiervoor heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en is het gereed om te worden vastgesteld. Ook bij dit plan gaat het college de raad vragen het plan vast te stellen, maar nog te wachten met de uitvoering.

Het Oude Spoor

Het derde project is de wandel- en fietsverbinding over Het Oude Spoor. Het onderzoek hierover en de verschillende varianten om de toegankelijkheid van de verbinding te verbeteren zijn bijna afgerond. Uitvoering ligt volgens het college nu echter niet voor de hand. Het college wil na de zomer het onderzoek presenteren en daarbij aangeven op welke manier er een vervolg aan kan worden gegeven. Dit kan betekenen dat het college voorstelt om op dit moment geen van de varianten uit te voeren. In dat geval stelt het college voor om vanuit bestaande onderhouds- en vervangingsbudgetten de bestaande verbinding beter toegankelijk te maken.