Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 Rekenkamercommissie

Samenstelling Rekenkamercommissie De Ronde Venen in 2019

Oude samenstelling:

  • De heer G.W.M. van Vugt (voorzitter), 6 juli 2016 – 1 mei 2019 Mevrouw M. Quapp (plaatsvervangend voorzitter), 22 september 2016 – 1 februari 2019
  • De heer K. Woerden, benoemd 22 september 2016

Nieuwe samenstelling:

  • De heer dr. ir. A.J.H. Smets (voorzitter) benoemd 1 mei 2019
  • Mevrouw drs. B. Lettinga, benoemd 1 mei 2019
  • De heer K. Woerden, benoemd 22 september 2016

Secretaris: Mevrouw J. Jonker-Cornelissen

 

Inleiding

De Rekenkamercommissie De Ronde Venen (RKC) gaat uit van autonomie in betrokkenheid. Met onderzoeksrapporten, quickscans, verkenningen en raadsbrieven wil de RKC bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming in de Ronde Venen en de raad ondersteunen. Doorwerking van rapportages is daarbij een belangrijk element. Wanneer de commissie kwalitatief goede rapporten oplevert, die vervolgens niet bij de verdere besluitvorming betrokken worden, dan is er sprake van gebrekkige effectiviteit. Vandaar dat de RKC op zoek is naar methodes van onderzoek waarmee de doorwerking van onderzoeken kan worden bevorderd. Dat doet ze o.a. door te luisteren naar de wensen van de raad en aansluiting te zoeken bij de gemeentelijke organisatie. Dat is niet altijd eenvoudig, zo blijkt ook bij andere rekenkamercommissies. Het vinden van een balans tussen het zoeken naar aansluiting en het behouden van de onafhankelijke positie vraagt een alerte houding gedurende het onderzoek. Daarnaast is de RKC niet zozeer op zoek naar het oordeel “dit is goed of fout”, maar vooral naar “waar zijn de dilemma’s en knelpunten in de uitvoering van het beleid?” Op deze wijze wil de RKC bijdragen aan een lerende organisatie. De commissie richt haar onderzoek op die beleidsterreinen en op die aspecten van de bedrijfsvoering van de gemeente waar zij risico’s voor de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid (taakstelling conform de wet) ziet en waar de meerwaarde van rekenkameronderzoek het grootst is. De definiëring van beide begrippen is conform de omschrijving die de Algemene Rekenkamer hanteert, zoals vastgelegd in de Handreiking meten van doelmatigheid. De controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening is voorbehouden aan de accountant.

Doelstelling en werkwijze van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is door de raad ingesteld. De afspraken rondom benoeming, werkwijze en onderzoekselectie zijn vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2019. De verordening is als bijlage 1 bij dit rapport gevoegd. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening. De commissie kan de raad gevraagd en ongevraagd adviseren.

Onderzoeksprotocol

In artikel 9 van de Verordening Rekenkamercommissie staat beschreven op welke manier onderzoekselectie plaatsvindt. Vervolgens is in het onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie De Ronde Venen vastgelegd hoe de uitwerking plaatsvindt te beginnen bij de onderwerpselectie op basis van benoemde criteria, vervolgens de onderzoeksopzet en de aankondiging en daarna een toelichting op de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Het protocol is als bijlage 2 toegevoegd aan dit rapport.

Wat waren we van plan?

De oude rekenkamer heeft in overleg met het presidium gekozen voor het onderzoeksthema jeugdzorg. De rekenkamer in nieuwe samenstelling heeft in mei 2019 besloten dit thema te onderzoeken.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in de begrotingsvergadering 2019 op 1 november 2018 besloten om het onderzoeksbudget voor de RKC te verhogen, zodat het mogelijk wordt om minimaal een onderzoek méér te doen. De RKC zou begin 2019 in overleg treden met het presidium over hoe tot een extra onderzoeksthema te komen.

Wat hebben we gedaan?

Op 1 februari 2019 is mevrouw Quapp afgetreden als lid van de rekenkamercommissie. Tijdens de selectieprocedure voor een nieuw rekenkamerlid is ook de voorzitter de heer van Vught afgetreden. Hierdoor zijn in één selectieprocedure op 1 mei 2019 een nieuwe voorzitter, de heer Smets en een nieuw rekenkamerlid, mevrouw Lettinga gestart.

Samen met het overgebleven lid van de rekenkamer zijn zij door gegaan met de onderzoeksopzet die er lag over de jeugdhulp in De Ronde Venen. Nadat de keuze voor onderzoeksbureau B&A gemaakt is, is nog voor de zomer gestart met het onderzoek. Er is gekozen om twee onderzoeken naast elkaar te laten lopen, te weten transformatie jeugdzorg en preventie jeugdbeleid. Beide onderzoeken zijn in 2019 gestart en afgerond en daarmee aangeboden aan de raad in december 2019. Daarmee heeft de Rekenkamer, ondanks de wisselingen in de samenstelling, al haar doelstellingen gehaald.

De beide rekenkameronderzoeken over de jeugd zijn met complimenten ontvangen door de raad. Tijdens de commissievergadering van december 2019 is zijn aan de portefeuillehouder nog vragen gesteld over de indicatoren en de mogelijkheden tot het uitvoeren van de aanbevelingen. Het college was tevreden over de aanbevelingen, omdat de uitkomsten van het rapport naadloos aansluiten op het jeugdbeleidsplan. Het jeugdbeleidsplan wordt in het eerste kwartaal van 2020 aangeboden aan de raad en moet de kaders gaan bieden. De kinderen staan centraal en in het plan worden de voorzieningen in kaart gebracht. De volgende stap volgens het college zou zijn om de voorzieningen te toetsen en door te ontwikkelen. Het college heeft toegezegd bij nieuw beleid nieuwe indicatoren te bieden. Dat geldt ook voor het jeugdbeleidsplan. De goede indicatoren worden meegenomen en er worden nieuwe indicatoren geformuleerd om de doelen van het beleid te kunnen toetsen.

Wat gaan we doen in 2020?

In 2020 wil de rekenkamer commissie graag een groot onderzoek en een klein onderzoek uitvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat er altijd een onderzoek loopt.

Financiën

De rekenkamercommissie De Ronde Venen heeft een budget van 66.000 euro. Het financieel overzicht 2019 en 2020 ziet er als volgt uit:
 

2019 begroting werkelijk resterend budget
Vergoeding leden RKC € 6.300 € 4.000 € 2.300
Overige goederen en diensten € 59.200 € 30.570 € 28.630
Contributies en lidmaatschappen € 500 € 370 € 130
Presentiegelden com. reis verblijf € 0 € 25.20 € -25.20
Totaal € 66.000 € 34.965 € 31.034,80
2020 begroting
Vergoeding leden RKC € 6.300
Overige goederen en diensten € 59.200
Contributies en lidmaatschappen € 500
Presentiegelden com. reis verblijf € 0
Totaal € 66.000

Toelichting:

Als gevolg van de wijziging in samenstelling van de rekenkamercommissie in 2019 was er enige vertraging in het uitvoeren van onderzoek en het opstarten van nieuw onderzoek. Daardoor is sprake van onderuitputting op het budget ‘overige goederen en diensten’ (onderzoeksbudget).

Tot slot

De leden van de Rekenkamercommissie De Ronde Venen zullen in de nieuwe samenstelling ook in 2020 met veel enthousiasme de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.

Zelfevaluatie

Aan het einde van de reguliere vergaderingen is dit een vast onderwerp. Uit de eindevaluatie van 2019 blijkt dat de RKC uit respect voor de wensen van de raad gekozen heeft om het onderzoeksthema, dat door de raad reeds was verzocht, op te pakken en uit te voeren. Immers de vorige RKC heeft dit in overleg met het presidium een half jaar eerder zo vastgelegd. De consequentie was echter een bovenmatige tijdsinvestering in verhouding tot de RKC-vergoeding. Na overleg hierover met het presidium heeft de RKC voor 2020 besloten een realistische planning aan te bieden.