Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 Rekenkamercommissie

Samenstelling Rekenkamercommissie De Ronde Venen in 2020

Oude samenstelling:

 • De heer dr. ir. A.J.H. Smets (voorzitter) benoemd 1 mei 2019
 • Mevrouw drs. B. Lettinga, benoemd 1 mei 2019
 • De heer K. Woerden, benoemd 22 september 2016

Nieuwe samenstelling:

 • De heer dr. ir. A.J.H. Smets (voorzitter) benoemd 1 mei 2019
 • Mevrouw drs. B. Lettinga, benoemd 1 mei 2019
 • Mevrouw drs. A. Eling, benoemd 1 oktober 2020

Secretaris: Mevrouw J. Jonker-Cornelissen

Inleiding

De Rekenkamercommissie De Ronde Venen gaat uit van autonomie in betrokkenheid. Met onderzoeksrapporten, quickscans, verkenningen en raadsbrieven wil de Rekenkamercommissie (RKC) bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming in de Ronde Venen en de raad ondersteunen.

Doorwerking van rapportages is daarbij een belangrijk element. Wanneer de commissie kwalitatief goede rapporten oplevert, die vervolgens niet bij de verdere besluitvorming betrokken worden, dan is er sprake van gebrekkige effectiviteit. Vandaar dat de RKC op zoek is naar methodes van onderzoek waarmee de doorwerking van onderzoeken kan worden bevorderd. Dat doet ze o.a. door te luisteren naar de wensen van de raad en aansluiting te zoeken bij de gemeentelijke organisatie. Dat is niet altijd eenvoudig, zo blijkt ook bij andere rekenkamercommissies. Het vinden van een balans tussen het zoeken naar aansluiting en het behouden van de onafhankelijke positie vraagt een alerte houding gedurende het onderzoek. Relevant hierin is dat de RKC niet zozeer op zoek is naar het oordeel “dit is goed of fout”, maar vooral naar “waar zijn de dilemma’s en knelpunten in de uitvoering van het beleid?” Op deze wijze wil de RKC bijdragen aan een lerende organisatie.

De commissie richt haar onderzoek op die beleidsterreinen en op die aspecten van de bedrijfsvoering van de gemeente waar zij risico’s voor de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid (taakstelling conform de wet) ziet en waar de meerwaarde van rekenkameronderzoek het grootst is. De definiëring van deze begrippen is conform de omschrijving die de Algemene Rekenkamer hanteert, zoals vastgelegd in de Handreiking meten van doelmatigheid. De controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening is overigens voorbehouden aan de accountant.

Wat waren we van plan?

In 2020 had de RKC het voornemen om een groot onderzoek en een klein onderzoek te starten en grotendeels af te ronden. De intentie van de RKC is dat er altijd een onderzoek loopt; in de praktijk betekent dit dat een tweede onderzoek wordt gestart wanneer het eerste onderzoek reeds gevorderd is.

Wat hebben we gedaan?

 • Werving van een nieuw lid voor de RCK door vertrek van dhr. Van Woerden vanwege afloop termijn.
 • Onderzoek benutting dorpshuizen: selectie onderwerp, onderzoeksopzet, uitvraag offerte, selectie bureaus, ontwikkeling normenkader, onderzoek besprekingen, afstemming en ondersteuning bij verkrijgen van onderzoeksinformatie, procesbegeleiding.
 • Onderzoek Subsidies: selectie onderwerp onderzoeksopzet, uitvraag offerte, selectie bureaus, onderzoek besprekingen en procesbegeleiding.
 • In overleg met de privacy-officer over de wet- en regelgeving rondom de AGV.

Beide onderzoeksonderwerpen zijn tot stand gekomen na raadpleging van het presidium. Het onderzoek naar Dorpshuizen was 2019 al geopperd door enkele politieke partijen, maar toen kreeg het onderzoek naar jeugdzorg voorrang; in 2020 werd dit onderwerp nog afdoende relevant geacht. Het onderzoek naar Subsidies kon eveneens rekenen op bredere steun vanuit deze raadsvertegenwoordiging.

Omdat beide onderwerpen een praktijkonderzoek met meerdere onderzoeksobjecten vergen, is overigens geen sprake van een klein en groot onderzoek; de onderzoeken zijn qua grootte ongeveer gelijk. Beide onderwerpen zijn uitbesteed aan een extern onderzoeksbureau, elk na een offerte door drie bureaus, en onder begeleiding van de RKC. De planning was om een van de onderzoeken eind 2020 te presenteren aan de raad en de volgende eind februari 2021. Omdat sommige documenten niet of niet op tijd beschikbaar waren, hebben beide onderzoeken enige vertraging opgelopen en is de planning niet gehaald. Inmiddels is het onderzoek Subsidies in de afrondende fase (ambtelijke wederhoor gestart) en is het onderzoek Dorpshuizen ook goed op de rit (schrijven conceptrapportage gestart).

Wat gaan we doen in 2021?

 • Onderzoeken dorpshuizen en subsidies afronden (concept-rapportages beoordelen, bestuurlijke en ambtelijke reactie verwerken, presentatie onderzoek aan de raad)
 • Nieuw onderzoeksthema voorbereiden (onderwerpen inventariseren en keuze maken; onderzoeksopzet formuleren; offertes aanvragen; onderzoeksbureau selecteren)
 • Nieuw onderzoek starten

Financiën

De rekenkamercommissie De Ronde Venen heeft een budget van 49.000 euro. Het financieel overzicht 2020 en 2021 ziet er als volgt uit:

2022 Begroting werkelijk Resterend budget
Vergoeding leden RKC € 6.300 € 4.746,66 € 1.553,34
Overige goederen en diensten € 42.200 € 19.369,07 € 22.830,93
Contributies en lidmaatschappen € 500 € 380 € 120
Presentiegelden com. reis verblijf € 0 € 4.800 € - 4.800
Totaal € 49.000 € 29.295,73 € 19.704,27
2021 Begroting
Vergoeding leden RKC. € 6.300
Overige goederen en diensten € 42.200
Contributies en lidmaatschappen € 500
Zakelijke maaltijden € 0
totaal € 49.000

Tot slot

De leden van de Rekenkamercommissie De Ronde Venen zullen in de nieuwe samenstelling ook in 2021 met veel enthousiasme de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.