Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022 Rekenkamercommissie

Samenstelling Rekenkamercommissie De Ronde Venen in 2021

  • De heer dr. ir. A.J.H. Smets (voorzitter) benoemd 1 mei 2019
  • Mevrouw drs. B. Lettinga, benoemd 1 mei 2019 
  • Mevrouw drs. A. Eling, benoemd 1 oktober 2020

Secretaris:: Mevrouw J. Jonker-Cornelissen

 

Inleiding

De Rekenkamercommissie De Ronde Venen gaat uit van autonomie in betrokkenheid. Met onderzoeksrapporten, quickscans, verkenningen en raadsbrieven wil de Rekenkamercommissie  (RKC) bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming in de Ronde Venen en de raad ondersteunen. 

Doorwerking van rapportages is daarbij een belangrijk element. Wanneer de commissie kwalitatief  goede rapporten oplevert, die vervolgens niet bij de verdere besluitvorming betrokken worden, dan is  er sprake van gebrekkige effectiviteit. Vandaar dat de RKC op zoek is naar methodes van onderzoek  waarmee de doorwerking van onderzoeken kan worden bevorderd. Dat doet ze o.a. door te luisteren  naar de wensen van de raad en aansluiting te zoeken bij de gemeentelijke organisatie. Dat is niet  altijd eenvoudig, zo blijkt ook bij andere rekenkamercommissies. Het vinden van een balans tussen het zoeken naar aansluiting en het behouden van de onafhankelijke positie vraagt een alerte houding  gedurende het onderzoek. Relevant hierin is dat de RKC niet zozeer op zoek is naar het oordeel “dit is  goed of fout”, maar vooral naar “waar zijn de dilemma’s en knelpunten in de uitvoering van het  beleid?” Op deze wijze wil de RKC bijdragen aan een lerende organisatie.

De commissie richt haar onderzoek op die beleidsterreinen en op die aspecten van de bedrijfsvoering  van de gemeente waar zij risico’s voor de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid  (taakstelling conform de wet) ziet en waar de meerwaarde van rekenkameronderzoek het grootst is. 
De definiëring van deze begrippen is conform de omschrijving die de Algemene Rekenkamer hanteert,  zoals vastgelegd in de Handreiking meten van doelmatigheid. De controle op de rechtmatigheid van  de jaarrekening is overigens voorbehouden aan de accountant. 

Wat hebben we gedaan?

Afronding en oplevering onderzoek evaluatie subsidiebeleid

Het onderzoek is na overleg met het presidium uitgevoerd. Onder begeleiding van de  rekenkamercommissie is het onderzoek naar subsidiebeleid in de Ronde Venen uitgevoerd door  Partners en Pröpper. Uit het onderzoek blijkt dat het subsidieproces voldoende is vastgelegd en in de  praktijk ook zo wordt opgevolgd. Ook wordt het samenspel met de ambtelijk accounthouders van de  gemeente door subsidieontvangers goed ontvangen. De doeltreffendheid van het subsidiebeleid kan  echter nog verbeteren, met name door maatschappelijke doelen evalueerbaar te formuleren en  subsidiepartners te stimuleren om hierop te sturen. Ook kunnen de krachten van subsidieontvangers  meer worden gebundeld.  De raad heeft op 29 september 2021 de aanbevelingen van de rekenkamercommissie inzake het  subsidiebeleid overgenomen. Ook het college heeft positief op het rapport gereageerd en  aangegeven terug te komen met een tijdpad voor implementatie. 

Afronding en oplevering dorpshuizen

Ook dit onderzoek is na overleg met het presidium uitgevoerd onder begeleiding van de  rekenkamercommissie door een onderzoeksbureau, in dit geval KplusV. Het onderzoek naar  Dorpshuizen in de Ronde Venen draaide om het zicht op de exploitatie en benutting. Het bieden van  een voorziening voor ontmoeting/activiteiten blijkt het maatschappelijk hoofddoel van dorpshuizen. De  rekenkamercommissie geeft aan dat de aard en type van de activiteiten die worden georganiseerd en  hun toegevoegde waarde aan de lokale gemeenschap in de gemeente passend lijken. Geconstateerd  is echter dat er vrijwel geen beleidskaders voor de exploitatie en de benutting van de dorpshuizen zijn.  Door het gebrek aan beleid mist er een financieel langetermijnperspectief voor de dorpshuizen. De rekenkamercommissie heeft zorgen uitgesproken over ontoereikende financiële resultaten van enkele  dorpshuizen en het opbouwen van een onderhoudsreserve. Ook de continuïteit en de ondersteuning  van de besturen door de gemeente verdient aandacht. 
Op 29 november 2021 heeft de raad de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek Dorpshuizen  unaniem overgenomen. Het college deelt de zorgen en heeft toegezegd een langetermijnbeleid voor  de dorpshuizen te ontwikkelen. Ook wil het college stappen ondernemen voor de versterking van de  financiële huishouding van dorpshuizen . Inmiddels heeft de wethouder een tijdpad beschikbaar  gesteld voor het maken van dorpshuizenbeleid. In maart 2022 worden aan de raad verschillende opties voorgelegd om te komen tot toekomstbestendig beleid van de dorpshuizen. De planning is om  in september 2022 het beleid vast te stellen.

Start nieuwe onderzoeken

In 2021 zijn twee nieuwe onderzoeken gestart. De thema’s zijn gebaseerd op onderwerpen die eerder  zijn opgenomen in een groslijst. Daarop staan onderwerpen die aangedragen zijn vanuit de raad. 
Maar ook onderwerpen die de rekenkamer zelf als thema wilde oppakken. De thema’s die opgepakt zijn:

  • Onderzoek wonen
  • Onderzoek informatiebeveiliging.

Wat gaan we doen in 2022?

  • Onderzoeken wonen en informatiebeveiliging afronden (tussenrapportages bespreken, concept-rapportages beoordelen, bestuurlijke en ambtelijke reactie verwerken, presentatie onderzoek aan de raad)
  • Nieuw onderzoeksthema voorbereiden (onderwerpen inventariseren en keuze maken; onderzoeksopzet formuleren; offertes aanvragen; onderzoeksbureau selecteren)
  • Nieuw onderzoek starten
  • Constructieve afspraken maken voor interne en externe samenwerking. 

Financiën

De rekenkamercommissie De Ronde Venen heeft een budget van 49.000 euro. Het financieel  overzicht 2021 en 2022 ziet er als volgt uit:

 

2021 Begroting werkelijk Resterend budget
Vergoeding leden RKC € 6.300 - -
Overige goederen en diensten € 42.200 - -
Contributies en lidmaatschappen € 500 - -
Presentiegelden com. reis verblijf € 0 - -
Totaal € 49.000
2022 Begroting
Vergoeding leden RKC -
Overige goederen en diensten € 6.300
Contributies en lidmaatschappen € 42.200
Zakelijke maaltijden € 500
totaal € 49.000

Tot slot

De leden van de Rekenkamercommissie De Ronde Venen zullen ook in 2022 met veel enthousiasme  de gemeenteraad ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak door onderzoek uit te  voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur  gevoerde beleid.