In het hart Coalitieakkoord 2022-2026

Voorwoord

Met veel plezier presenteren wij u het coalitieakkoord ‘In het hart’. De Ronde Venen is een fijne plek om te wonen waar iedereen vrij is om te zijn wie ze zijn. Waar we zorgen voor elkaar en naar elkaar luisteren. In het coalitieakkoord hebben wij – vanuit de visie die wij delen op onze dorpen en de ontwikkelingen die wij zien – keuzes gemaakt voor de toekomst.

Antwoorden op grote thema's

In het coalitieakkoord leest u antwoorden op grote thema’s die eerder zijn benoemd door alle politieke partijen tijdens de verkiezingen, de informatie- en formatiefase. Dit zijn wonen, veiligheid, duurzaamheid, economie en mobiliteit. Bovenal willen wij een sterke overheid zijn die luistert, communiceert en de samenleving betrekt bij het uitwerken van onze plannen.

Samenwerking met de samenleving

Wij gaan aan de slag met zaken die voor onze inwoners zichtbaar zijn. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie en de gemeente werken samen om onze gemeente aantrekkelijk te houden; voor jong en oud. Een plek om prettig te wonen, te werken en te recreëren. We werken samen door de samenleving om goede ideeën te vragen. Wij willen een lokale overheid zijn die luistert en hier ook naar handelt vanuit vertrouwen en openheid. In het gesprek met de samenleving zorgen we voor duidelijke verwachtingen. Op deze manier voorkomen we teleurstellingen.

Samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie

Het college is een team dat samenwerkt met een hart voor de inwoner. Wij werken vanuit vertrouwen en openheid. De gemeenteraad en het college werken samen en maken gebruik van ieders talenten en kennis. We staan open voor goede ideeën van alle partijen. Bij het opstellen van nieuw beleid betrekken we de gemeenteraad in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld door te werken met startnotities. Dit betekent ook dat we open staan voor inbreng vanuit de gemeenteraad. We zijn samen verantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming. Hierin worden wij ondersteund door de ambtelijke organisatie. We werken samen met alle medewerkers van de gemeente door in verbinding met elkaar te zorgen voor resultaten waar we trots op kunnen zijn.

Aan de slag

Bij de totstandkoming van dit akkoord zijn alle partijen gevraagd om hun ideeën te delen. We laten hiermee zien dat we elkaar wat gunnen en zijn eerlijk over wat wel én niet kan. Bovenstaand en in het coalitieakkoord leest u goede intenties. Wij nodigen de samenleving en de gemeenteraad uit deze intenties gezamenlijk waar te maken. We blijven de komende jaren van elkaar leren. De komende jaren gaat er vast wel eens iets fout. Wees dan kritisch, vertrouw op de intenties en vertel waar het volgens u beter kan. Alleen op deze manier blijft De Ronde Venen een gemeente waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. De fracties van Ronde Venen Belang, VVD De Ronde Venen en D66 De Ronde Venen

Wonen

Woningbouw is in het hele land één van de grootste opgaven op dit moment. Dat is in De Ronde Venen helaas niet anders. Het aantal woningen dat beschikbaar is en komt is te laag, er zijn dus veel meer woningen nodig. In De Ronde Venen doet iedereen mee, ook op het gebied van wonen. We streven naar een woningaanbod voor al onze inwoners, waarbij we rekening houden met verschillende behoeften. Wonen voor jongeren vraagt iets anders dan wonen voor senioren en de leeftijdsgroep die hier tussenin zit. Ook binnen deze groepen zijn de wensen natuurlijk niet gelijk. Dit maakt het belangrijk om diverser te bouwen.

Om te kunnen voldoen aan de opgave die voor ons ligt, richten we de blik niet alleen binnenstedelijk maar ook naar buiten. We willen onderzoeken welke extra mogelijkheden er zijn om te bouwen naast de huidige vastgestelde gebieden, ook wel bekend als de rode contour. De gemeente heeft een open houding naar ontwikkelaars en denkt in kansen en mogelijkheden.

 • We willen meer woningen. Hiervoor moeten we bouwen buiten de rode contour mogelijk maken. Omdat dit mede door de provincie bepaald wordt, vraagt dit om een actieve lobby richting het provinciaal bestuur. Hier gaan wij ons vol voor inzetten.
 • Met de aanpassing van de Huisvestingswet is het in de toekomst mogelijk om 30% van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot €355.000 (de grens van de Nationale Hypotheek Garantie) met lokale voorrang toe te wijzen. Dit gaan wij voor ontwikkelaars verplicht stellen. Ook voor de overige woningen gaan wij ons vol inzetten om deze beschikbaar te maken voor inwoners van onze gemeente of mensen gebonden aan onze gemeente door werk, historie of familie.
 • Elk nieuwbouwproject welke er binnen onze gemeente ontwikkeld wordt bevat tenminste 30% sociale huur. Deze woningen brengen we onder bij een woningcorporatie, zo blijven ze beschikbaar voor de juiste doelgroep. Daarnaast bevat elk project tenminste 15% middeldure huur- óf sociale koopwoningen.
 • Bij sociale woningen van de woningbouwvereniging wordt gebruikgemaakt van de wettelijke mogelijkheden bij scheefwonen, zoals het verhogen van de huur. De wens is dat deze inwoners doorstromen naar een koopwoning of dat er op deze manier meer geld beschikbaar komt voor de woningcorporatie voor de realisatie van nieuwe sociale huurwoningen.
 • Het vereveningsfonds wordt na twee jaar geëvalueerd. We bekijken de doelmatigheid en effecten van het vereveningsfonds. De uitkomsten bespreken we op het moment van evaluatie met de gemeenteraad. -De randen van bedrijventerreinen kunnen, aansluitend bij bestaande woningbouw, worden ingezet voor woningbouw. Dit doen we alleen als dit past binnen de Toekomstvisie Bedrijventerreinen. -Hoogbouw moet mogelijk worden in gemeente De Ronde Venen. Dit moet uiteraard passend zijn in de omgeving waarin gebouwd wordt.
 • Het moet mogelijk worden om met meerdere volwassenen een woning van de woningbouwvereniging te huren, woningen te splitsen en generatiewoningen in het buitengebied te realiseren. Op welke manier dit mogelijk kan worden, nemen we op in de nieuwe Woonvisie.
 • In Abcoude willen we een pilot aangaan met collectief particulier opdrachtgeverschap en een focus op senioren. Dit moet passen in de Dorpsvisie en is alleen gewenst als de omgeving dit wil. We gaan hiervoor eerst op passende wijze in gesprek met de betrokkenen (participatie).
 • We willen permanente bewoning van recreatiewoningen toestaan. De financiële effecten van legalisering worden onderzocht. Er loopt nu een pilot en we nemen de lessen mee die we hieruit kunnen trekken. -Het dossier Centrumplan Vinkeveen wordt integraal opgepakt. Aan het plan dat er nu ligt worden een aantal aspecten toegevoegd en er komt een coördinerend wethouder.

Economie en mobiliteit

Economie en werken

Ondernemers hebben ruimte nodig. Wij willen letterlijk en figuurlijk de ruimte bieden om in onze gemeente succesvol te kunnen ondernemen. Wij willen onze ondernemers kansen geven om te kunnen innoveren en gezond met hun bedrijven te kunnen groeien. Als gemeente willen we meer ruimte bieden, meedenken en samenwerken. We zijn trots op onze ondernemers. Ze zorgen voor werkgelegenheid voor onze inwoners en bieden stageplaatsen voor jongeren. Ook ondersteunen ze activiteiten, verenigingen en evenementen. Hiermee dragen ze bij aan een vitale en levendige gemeente. Aantrekkelijke winkelgebieden met ondernemende winkeliers houden onze dorpen aantrekkelijk.

 • We zetten ons in om de uitbreiding van 13 hectare bedrijventerrein officieel toegekend te krijgen vanuit de provincie Utrecht. -Er komt een toekomstvisie voor de bedrijventerreinen. -Winkeliers mogen zelf hun openingstijden bepalen. Dit betekent dat zij eerder open kunnen op zondag en ook vaker de deuren kunnen openen op zon- en feestdagen als zij dat willen. -In samenspraak met de detailhandel wordt de Detailhandelsvisie opgesteld. -Bij inkoop door de gemeente heeft, bij gelijke omstandigheden, lokale inkoop de voorkeur. We nodigen lokale partijen actief uit deel te nemen aan aanbestedingen.
 • Om de lokale arbeidsmarkt te stimuleren, dienen vraag en aanbod goed op elkaar te worden afgestemd. Dat kan door een actieve samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven waarbij volop gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.
 • Met krapte op de arbeidsmarkt liggen er meer mogelijkheden om mensen aan het werk te krijgen.
 • We hebben oog voor agrariërs. Zij moeten de ruimte krijgen om te innoveren. Hierover kan het gesprek gevoerd worden met deze ondernemers en er wordt met ze meegedacht in mogelijkheden. Deze innovaties verminderen mogelijk ook de ‘negatieve effecten’ op het gebied van uitstoot.

Verkeer

We willen een gemeente zijn die veilig en goed bereikbaar is. We willen onveilige situaties voor voetgangers, fietsers en automobilisten aanpakken in samenspraak met de inwoners. Belangrijk is dat de veiligheid en doorstroming van de N201 wordt aangepakt en dat we, als gemeente met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Niet over al deze zaken gaat de gemeente zelf. Als we hier niet zelf over gaan, doen we er alles aan om dit, in gesprek met andere partijen, voor elkaar te krijgen.

 • We stellen in deze raadsperiode het Beleidsplan Verkeer vast. We maken dit plan samen met de gemeenteraad en de inwoners. Zij hebben invloed op welke situaties er moeten worden aangepakt. In dit plan worden ook de maximumsnelheden meegenomen. We bekijken dit van alle kanten.
 • Het verlagen van de snelheid kan bijdragen aan de veiligheid. Hier is maatwerk voor nodig. Dit kan ingezet worden als de inrichting van het gebied hier ook bij aansluit en uitnodigt tot een verlaging van de snelheid. De effecten voor OV, hulpdiensten en leveranciers worden hierin natuurlijk meegewogen.
 • We zetten ons in voor het doortrekken van de bocht van de N201 bij de Shell in Mijdrecht. Dit verbetert de doorstroming en maakt woningbouw en uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk. -We willen de veiligheid van de N201 vergroten. Hiervoor moeten in ieder geval de op- en afritten bij Vinkeveen aangepakt worden. Omdat de provincie hierover gaat, gaan we met hen in gesprek. -Parkeren blijft gratis in De Ronde Venen. De enige uitzondering die we hierop maken, is betaald parkeren voor recreatie op de Zandeilanden 1 en 4.
 • We denken mee bij initiatieven die het gebruik van duurzame brandstofbronnen voor auto’s en vrachtwagens mogelijk maken. Dit zijn bijvoorbeeld laadpalen, waterstofpunten en slimme ondersteuning voor het verbinden van de verschillende vervoersmiddelen.

Openbaar vervoer

 • De gemeente moet goed bereikbaar zijn met, zodat mensen hiermee naar school of werk kunnen reizen en wij een aantrekkelijke vestigingsgemeente zijn.
 • We zetten ons maximaal in om het ov in de gemeente verder te verbeteren.
 • We willen een betere aansluiting naar Amsterdam en Utrecht. De ultieme optie hierin is het doortrekken van de tramlijn bij Uithoorn. We gaan hiervoor in gesprek met de provincie en met de Vervoersregio Amsterdam. Tot die tijd gaan we ons inzetten voor het laten aansluiten van de dienstregeling van de bus op die van de tramlijn en trein.
 • We zetten ons in om buslijn 120 langs het sporthuis, bedrijventerrein en natuurlijk het station in Abcoude te laten rijden.
 • We promoten en monitoren de inzet van de Flexbus en zetten in op bereikbaarheid voor al onze dorpen. Bij de evaluatie willen we een realistisch beeld hebben van de noodzaak en wens tot het behouden van de Flexbus.

Fietsen

 • We realiseren voldoende fietsparkeerplekken in het centrum van Mijdrecht. -De inzet is een snelfietsroute van Mijdrecht naar station Uithoorn. We gaan kijken of dit langs de busbaan mogelijk is.
 • Er moet genoeg ruimte zijn om fietsen te parkeren bij de bushaltes.
 • We willen kijken of het mogelijk is om een fietspad te realiseren bij het Bellopad tussen Wilnis en Mijdrecht. De looproute blijft hierbij uiteraard behouden.

Leefomgeving en duurzaamheid

Energietransitie

De coalitie zet zich in voor een duurzaam en leefbaar De Ronde Venen. We sluiten met de gemeentelijke ambitie aan op de landelijke afspraken. Dit betekent dat we ons richten op een klimaatneutrale gemeente in 2050. We zetten de stappen die nodig zijn om toekomstbestendig met onze omgeving om te gaan, maar zijn nuchter en realistisch en doen dit stap voor stap. We zijn voor zonnevelden, waarbij het van groot belang is dat deze op een geschikte locatie komen en dat het elektriciteitsnetwerk dit aankan. Zo houden we zelf de regie en halen we onze doelstellingen. We hebben vertrouwen in de snelle technologische ontwikkelingen en stimuleren we innovatieve technieken.

 • We stellen de ambitie in het spoorboekje bij naar 2050. Deze ambitie moet niet alleen door de gemeente, maar ook door inwoners en bedrijven worden gerealiseerd.
 • Innovaties volgen wij op de voet, richting een volledig klimaatneutrale samenleving spelen zij een belangrijke rol. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit inwoners en bedrijven die de gemeente duurzamer kunnen maken.
 • De komende vier jaar komen er geen windturbines in De Ronde Venen en worden hier geen plannen voor ontwikkeld. De coalitie zet zich blijvend in om windturbines aan de gemeentegrens te voorkomen.
 • Isoleren van woningen en bedrijven en het plaatsen van zonnepanelen op daken krijgt volop de aandacht.
 • We helpen inwoners om hun woningen zelf van gas af te laten gaan, indien zij dit zelf willen. Huizen gaan niet gedwongen van het aardgas af.
 • Er zijn in 2021 zoekgebieden voor zonnevelden aangewezen. We kijken als eerste naar de gebieden waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk de komende jaren haalbaar is. We starten met het gebied rondom de A2 bij Baambrugge. Hier betrekken we inwoners, Energiek Baambrugge en Rijkswaterstaat bij.
 • Bij bestaande bouw nodigen wij uit tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, zonder dit te verplichten.
 • De jaarlijkse subsidie voor Energieke Rondeveners en vergelijkbare inwonersinitiatieven blijft bestaan.
 • We stimuleren de opvang van regenwater in een regenton. Hiervoor komt de gemeente met een actie. Hierdoor voorkomen we dat uitbreiding van het riool eerder nodig is tijdens grote regenval.
 • Het aanvragen van laadpalen en subsidies moet zonder een ingewikkelde procedure mogelijk zijn. Dit gebeurt altijd in samenspraak met inwoners.

Afval

Als gemeente willen we een Afvalbeleid dat werkt voor onze inwoners. We zien afval steeds meer als grondstof. Het is daarom van belang om afval zo veel mogelijk gescheiden aan te leveren. We willen alleen maatregelen invoeren die hier een positief effect op hebben, zonder het risico te vergroten op het illegaal dumpen van afval.

 • We voeren het oorspronkelijke plan voor gedifferentieerde tarieven (Diftar) niet in. Inwoners gaan niet betalen per leging en/of per kilo.
 • Het restafval wordt één keer per drie weken opgehaald, in plaats van de geplande overstap naar één keer per vier weken.
 • Op het moment dat de mens ingehaald wordt door de techniek en nascheiding gunstiger wordt, onderzoeken we een overstap. We volgen dit als gemeente actief.
 • Het afvalbrengstation in Abcoude gaat een extra dagdeel open. Als het kan, blijft het afvalbrengstation in Mijdrecht open tijdens de middag.

Leefomgeving

De inrichting van de openbare ruimte in de gemeente moet toekomstbestendig zijn. We willen een openbare ruimte die voor iedereen goed toegankelijk is en er verzorgd uitziet. Onze inwoners verdienen een hoogwaardige leefomgeving waarin zij zich prettig voelen. Dit geldt zowel voor de buitenruimte als voor de gebouwen met een publieke functie. We zetten in op laagdrempelige dienstverlening vanuit de gemeente en vinden dat onze omgeving, gebouwen en werkwijze hierbij moeten aansluiten.

 • We stellen het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen in 2022 vast. Uitgangspunt is dat recreatie, natuur, ondernemen en wonen hand in hand gaan. De inzet is een zo ruim mogelijk bestemmingsplan. We zetten ons in om bestaande bebouwing zoveel mogelijk te laten staan. We willen dat eigenaren van legakkers de mogelijkheid krijgen passende bebouwing op hun legakkers te zetten, mits zij het cultuurlandschap en natuur in stand houden en de beschoeiing onderhouden.
 • We gaan het groenonderhoud in onze gemeente verder op orde brengen en verbeteren. We gaan hierbij voor een hoog ambitieniveau en investeren in een groene biodiverse uitstraling van onze mooie gemeente.
 • We brengen de onderhoudsstaat en bezettingsgraad van het maatschappelijk vastgoed in kaart. Dit is nodig om de juiste afwegingen en financieel verstandige keuzes te maken. Het maatschappelijk vastgoed dient toekomstbestendig te zijn en multifunctioneel gebruikt te worden. We willen onze dorpen faciliteren en per dorp in samenhang bekijken wat gewenst en passend is.
 • We stellen het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs vast. Dit is een breed gedeelde langetermijnvisie over hoe we de komende 40 jaar met onze schoolgebouwen omgaan en hoe we deze gaan betalen.
 • We blijven ons, samen met omliggende gemeenten, inzetten voor snel internet. We willen het hele buitengebied, dus ook de kleine dorpen, van glasvezel voorzien wordt.

De samenleving

In onze gemeente is plek voor iedereen. Onze voorzieningen moeten voor iedereen beschikbaar zijn, ongeacht leeftijd, overtuiging, beperking, cultuur, geaardheid, sekse en geloof. De voorzieningen moeten voor al onze inwoners laagdrempelig toegankelijk blijven. Preventie is een belangrijke pijler in het beleid van de gemeente. Hier is veel aandacht voor. Het kan problemen en ongemak voor inwoners voorkomen. Daar waar ondersteuning nodig is bieden we die. Van de gemeente mag verwacht worden dat we de hulp- en zorgvragen zo goed als mogelijk beantwoorden. We bieden maatwerk passend bij de situatie. Uitgangspunt daarbij is één regisseur per gezin. De opgaven in het sociaal domein zijn groot. Steeds meer mensen hebben behoefte aan zorg. Er is sprake van vergrijzing, mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen en het beroep op de jeugdzorg neemt toe. Het is niet eenvoudig om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, mede omdat de vragen voor zorg of ondersteuning niet voor iedereen hetzelfde zijn. Om grip te krijgen op en sturing te kunnen geven aan deze opgaven, is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de oorzaken. Dit helpt ons bij het kiezen van passende oplossingsrichtingen. Hiervoor kijken we nadrukkelijk naar wat er in andere gemeenten gebeurt en welke goede voorbeelden daar zijn. We willen aan het eind van deze collegeperiode aanzienlijke verbeteringen hebben bereikt ten aanzien van het sociaal domein.

 • We continueren de inzet op een gezonde omgeving, gezonde leefstijl en gezond ouder worden.
 • De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar en toegankelijk zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd.
 • Uiterlijk in 2023 willen we de wachtlijsten voor de WMO en Jeugdhulp weggewerkt hebben.
 • We willen stabiliteit in de organisatie creëren. Hierbij willen we in ieder geval inzetten op verdere professionalisering, mogelijkheden om maatwerk te bieden en het creëren van ruimte in het handelen. We realiseren ons dat dit tijd kost. -Voor bijstandsgerechtigden blijven we het Werkcentrum inzetten. We willen werkgevers, gemeente en UWV goed aan elkaar koppelen in de zorg voor deze inwoners. Ook hier willen we denken in kansen en mogelijkheden. We willen mensen in de bijstand stimuleren om mee te blijven doen, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk als tegenprestatie.
 • We hebben de wens om voorzieningen te groeperen en daarmee bereikbaarheid en toegankelijkheid te behouden en te vergroten. Deze wens wordt meegenomen in het plan rond maatschappelijk vastgoed.
 • We gaan energiearmoede tegen. Hiervoor zetten we de middelen van het Rijk in.

Inclusie

 • We stellen het Actieplan Inclusieve Gemeente vast en geven hier uitvoering aan.
 • We geven uitvoering aan het Regenboogstembusakkoord.
 • Ook vanuit de gemeente hebben we aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Jeugd en ouderen

We willen eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren bestrijden en passende woonruimte voor hen realiseren. Bij alle onderwerpen waar dit speelt, is hier in die plannen gerichte aandacht voor. Alle plannen moeten passend zijn en een oplossing bieden voor alle inwoners.

 • De Jongeren Advies Commissie heeft een belangrijke rol en is een waardevolle adviespartner.
 • Nadat de wachtlijsten zijn weggewerkt, streven we ernaar WMO-aanvragen en aanvragen voor Jeugdhulp snel en adequaat op te pakken.
 • We bouwen levensloopbestendige woningen dichtbij voorzieningen.
 • We zorgen dat er plek is in de dorpshuizen, zodat jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Onderwijs

 • Schoolgebouwen zijn belangrijk voor goed onderwijs. We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit zodat we degelijke scholen hebben.
 • We behouden de impuls voor het techniekonderwijs in samenspraak met de scholen en ondernemers.
 • We stimuleren de beschikbaarheid van voldoende stageplekken door hier in de contactmomenten met het bedrijfsleven aandacht voor te vragen.

Sport, cultuur, recreatie en toerisme

De Ronde Venen is een aantrekkelijke gemeente om te recreëren. We zijn trots op de vele verenigingen, sportclubs, kunst- en cultuurinitiatieven die hier bestaan. Dit maakt de gemeente nog aantrekkelijker voor onze inwoners. De mogelijkheid om dichtbij huis te genieten van sport, kunst en cultuur, dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Daarnaast inspireert het en levert het veel plezier op. Iedereen moet in onze gemeente kunnen sporten. We zorgen daarom voor toegankelijkheid van sport, kunst en cultureel erfgoed. We signaleren dat Amsterdam wat betreft toerisme overloopt. Vanaf die kant kan een toestroom van toeristen naar onze gemeente komen. Dit brengt kansen en risico’s met zich mee. We gaan toerisme op de kaart zetten en willen ondernemers graag uitnodigen hierover mee te denken.

Recreatie en toerisme

 • We actualiseren de Visie op Recreatie en Toerisme. We nodigen inwoners, betrokkenen en ondernemers uit om hierover mee te denken. -Voor alle verblijfsrecreatie moet toeristenbelasting betaald worden. Dit geldt dus ook voor de particuliere verhuur, zoals Airbnb. -De Vinkeveense Plassen moeten goed toegankelijk zijn. Om de onderhoudskosten van de Vinkeveense Plassen te kunnen blijven betalen, voeren we betaald parkeren in bij Eiland 1 en 4. Daarnaast verminderen we hiermee verkeersoverlast. Waar en op welke manier we dit precies doen, vraagt om nadere uitwerking in overleg met alle betrokkenen.
 • We voeren geen bruggelden en vaarvignet in. -We realiseren een doorvaart bij De Heul, wat bijdraagt aan een betere ontsluiting van de Vinkeveense Plassen. -We willen de Klinkhamerlocatie in Vinkeveen laten ontwikkelen, zodat ook hier een aantrekkelijker gebied en meer ruimte ontstaat voor recreatie. -Op dit moment zijn er te weinig aanlegmogelijkheden rondom de Vinkeveense Plassen. Winkeliers en horeca dienen beter bereikbaar te zijn. We gaan kijken hoe dit mogelijk is.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om het Abcoudermeer beter toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door de aanleg van een steiger. Inwoners en aanwonenden worden hierbij actief betrokken, zodat hier een passende oplossing kan komen.

Cultuur

 • We maken werk van een Kunst- en Cultuurplan. Hier betrekken we onze lokale kunstenaars en cultureel ondernemers bij. Hiermee stimuleren we meer cultureel aanbod. We reserveren hier een budget voor, zodat er ruimte blijft voor het oppakken en ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
 • Cultureel erfgoed is en blijft beschikbaar voor publiek. De gemeente zet zich in voor het openstellen van de forten en de Hollandse Waterlinie. -We hebben een warm hart voor historische verenigingen. We denken mee over hoe het cultureel erfgoed behouden kan worden.
 • We maken financiële ondersteuning door een exploitatie- of huisvestingssubsidie mogelijk voor jongerencentrum Tumult in Abcoude.
 • We continueren de inzet van cultuureducatie op de basisscholen.

Sport

 • We dragen sport een warm hart toe en behandelen verenigingen van dezelfde sportsoort gelijk. Hiervoor stellen we een visie op over hoe we omgaan met de facilitaire zaken rond sporten, zoals sportvelden en -accommodaties.
 • We staan positief ten opzichte van de komst van een combibaan waar in de winter geschaatst kan worden en die in de zomer voor atletiek te gebruiken is. We denken mee over een geschikte locatie.

Veiligheid

Veilig zijn en je veilig voelen zijn eerste levensbehoeften en noodzakelijk om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. Er is dan ook continu aandacht voor preventie om De Ronde Venen een veilige en fijne (woon) omgeving te maken. Veiligheid is een breed begrip. Dit gaat behalve over wetten, regels en de handhaving hiervan ook over zaken als overlast, overtredingen, criminaliteit en ondermijning. Wat inwoners een gevoel van (on)veiligheid geeft is voor iedereen verschillend. Dit geldt ook voor waar zij vinden dat vooral op gehandhaafd moet worden. Inwoners worden daarom betrokken bij het opstellen van het nieuwe Handhavingsbeleid. Om op een goede manier met dit beleid te kunnen werken, is het van groot belang dat we de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders flexibel in kunnen zetten. We willen de capaciteit uitbreiden en taken die nu ergens anders liggen, terughalen naar de gemeente. De gemeente werkt aan veiligheid met partners zoals politie, brandweer en andere hulpdiensten. Daarnaast delen we de verantwoordelijkheid met bijvoorbeeld inwoners en ondernemers. Goede samenwerking is op dit thema van cruciaal belang. Om extra aandacht te geven aan samenwerking op gebied van veiligheidsontwikkeling en aan handhaving krijgt één wethouder hiervoor een coördinerende taak. Om goed te kunnen monitoren, wordt er door de portefeuillehouder minimaal twee keer per jaar naar de raad gerapporteerd op dit thema.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

 • De handhaving wordt geïntensiveerd. Dit versterkt de geloofwaardigheid van de boa’s en het openbaar bestuur.
 • We pakken de handhaving meer integraal op. Dit betekent dat we dit beleggen bij de wethouders die ook de inhoudelijke portefeuille hebben. Zij hebben dan te maken met preventie, handhaving en de beroep- en bezwaarschriften.
 • Het aantal boa’s en toezichthouders in eigen dienst wordt uitgebreid met één fte extra. -Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het meerjarig Integraal Veiligheidsplan en het jaarlijks vast te stellen uitvoeringsplan. Op deze manier hebben inwoners directe invloed op waar extra prioriteit moet komen ten aanzien van de handhaving.
 • We bekijken de mogelijkheid om het vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer van de gemeente te brengen. Door ook deze handhavers zelf in dienst te hebben, vergroten we de flexibiliteit om boa’s en toezichthouders in te zetten waar het op dat moment nodig is en wat past bij de handhavingsprioritering in onze gemeente.
 • We willen de vergunningverlening verbeteren. Het is belangrijk dat onze inwoners snel, laagdrempelig en goed geholpen worden. We komen in 2022 met een voorstel over de verdeling van taken tussen de ODRU en onze gemeente. De ingang voor inwoners en ondernemers moet bij de gemeente liggen.

Handhaving openbare orde en veiligheid

 • De communicatie over handhaving wordt uitgebreid. We laten meer zien van wat we doen en hoe we dat doen. Hiermee maken we zichtbaar wat de resultaten zijn. Daarnaast gaat hier een preventieve werking vanuit.
 • Om ondermijning tegen te gaan verstevigen we de inzet van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). Dit doen we bijvoorbeeld bij het toetsen van omgevingsvergunningen.
 • We maken ons weerbaar tegen (ondermijnende) criminaliteit in de buitengebieden en vragen het ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ aan in samenwerking met de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de gemeente Stichtse Vecht. -We zijn betrokken bij de brandweer en de taken van de Veiligheidsregio. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling van taken en (verzorgingsgebied)specifiek materieel te volgen, revitalisering van de kazernes en aandacht voor jubileums.
 • We bevorderen de samenwerking tussen de hulpdiensten en inwoners. De focus ligt op de onderlinge communicatie. Handhavers werken nauw samen met de politie.
 • We benutten kansen om de integraliteit en samenwerking tussen alle hulpverlening- en handhavingsorganisaties duidelijk te maken. Ook wordt bekeken of een centraal gebouw voor handhaving, toezicht en incidentbestrijding voor de Vinkeveense Plassen (eiland 4) hier een toegevoegde waarde kan hebben.
 • Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrisis en online aangejaagde ordeverstoringen.

Bestuur en inwonerparticipatie

Inwoners praten mee

Het betrekken van inwoners, ofwel participatie, krijgt onze prioriteit. Dit past bij de trend in de maatschappij. De gemeente geef je samen vorm mét inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit draagt bij aan betrokkenheid, woonplezier en draagvlak voor onze besluiten. Als onderdeel van het participatiebeleid, nemen we in ieder geval de mogelijkheid van een lokaal referendum op.

 • Het Participatiebeleid wordt eind 2022 vooruitstrevend en ambitieus opgesteld. -We voeren een mogelijkheid tot het houden van een raadgevend referendum in door middel van een Referendumverordening. -We stimuleren inwoners de huidige instrumenten van participatie te gebruiken en geven bekendheid aan deze mogelijkheden.
 • Er wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee te laten praten over onderwerpen die daar geschikt voor zijn.

Gemeentehuis

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan bepaalde wetgeving en veiligheidseisen. Het is noodzakelijk om aanpassingen te doen. Het gemeentehuis heeft een publieke functie en moet inwoners en ondernemers goed kunnen ontvangen. Daarnaast hebben de medewerkers werkplekken nodig die passen bij deze tijd. Plekken waar de voordelen van thuiswerken en werken op kantoor kunnen worden gecombineerd.

 • Er moet iets gebeuren met het gemeentehuis. Niets doen is geen optie meer. We stellen een voorbereidingsbudget beschikbaar om in 2022 tot twee goed uitgewerkte opties te komen. Concreet betekent dit renovatie van het huidige gemeentehuis of nieuwbouw op een andere plek.
 • We zetten in 2023, tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen, een referendum in, om de toekomst van het gemeentehuis te toetsen bij onze inwoners. Daarbij kunnen onze inwoners kiezen uit twee uitgewerkte opties: renovatie van het huidige gemeentehuis of nieuwbouw op een andere plek.

Bedrijfsvoering, dienstverlening en ICT

Een overheid moet betrouwbaar zijn. Inwoners en ondernemers krijgen binnen vooraf afgesproken termijnen antwoord als zij iets vragen. Hiervoor is het belangrijk transparant te zijn én goed te luisteren naar de inwoners en ondernemers. De gemeentelijke organisatie staat midden in de gemeente, tussen de inwoners. Ze denkt in mogelijkheden en is goed bereikbaar. Hiervoor is het noodzakelijk dat de organisatie goed gefaciliteerd is. Informatiemanagement en het op orde hebben en houden van data zijn hiervoor belangrijk.

 • Vragen van inwoners en ondernemers worden snel en oplossingsgericht beantwoord. Het klantcontactcentrum (KCC) is een goed eerste aanspreekpunt dat vragen van inwoners kan beantwoorden. Voor vragen die moeilijker zijn of niet direct te beantwoorden zijn, wordt gewerkt aan een verbeterslag. Terugbelverzoeken moeten beter worden opgevolgd en binnen de afgesproken termijn beantwoord.
 • Bij vragen vanuit inwoners en ondernemers, is de gemeente altijd het eerste aanspreekpunt. Inwoners en belangengroepen worden tijdig geïnformeerd over en meegenomen bij onderwerpen waar zij bij betrokken zijn.
 • We willen de kennis vanuit de gemeenschap gebruiken om onze plannen te verbeteren.
 • We gaan zorgvuldig met gegevens van inwoners om. We houden hun gegevens veilig. We investeren in de ICT om dit op een kwalitatief goede manier mogelijk te houden. De organisatie moet op dit gebied up-to-date en veilig zijn en blijven.
 • De wethouders zijn laagdrempelig beschikbaar voor inwoners en ondernemers. Indien gewenst of nodig gaan zij in gesprek met inwoners en ondernemers.
 • We verbeteren de communicatie vanuit de gemeente. We informeren actief over wat de gemeente doet. Dit doen we in begrijpelijke taal.
 • Er komt een (online) loket voor inwoners die zich niet gehoord voelen, of niet weten waar of hoe zij hun vraag beantwoord kunnen krijgen. Vanuit deze plek worden zij ondersteund.
 • De tevredenheid van de inwoners over de dienstverlening wordt gemonitord. Dit doen we in ieder geval via waarstaatjegemeente.nl. Mogelijk betrekken we een andere partij om specifieker te meten.

Regionale samenwerking

Samenwerking met de omgeving is op sommige gebieden noodzakelijk. Dit kunnen andere gemeenten, de provincie, maar ook andere samenwerkingsverbanden zijn. Hierbij kijken wij niet alleen naar de Utrechtse kant, maar nadrukkelijk ook naar het noorden en de regio Amsterdam, Amstelland-Meerlanden. Als het in het belang van De Ronde Venen is dat we hieraan deelnemen, doen we dat. Het belang van De Ronde Venen weegt echter altijd het zwaarst. We bewaken de bestuurlijke legitimiteit en de democratische rol van de gemeenteraad als toezichthouder. We bekijken dit zorgvuldig en zorgen voor actieve betrokkenheid van de gemeenteraad.

 • We blijven werken met raadsrapporteurs die namens de raad actief betrokken zijn bij gemeenschappelijke regelingen. De raad moet goed geïnformeerd blijven over de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden.

Financiën

Een solide financiële basis draagt bij aan een betrouwbare gemeente. De gemeente blijft hierdoor in staat om op lange en korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. De begroting van gemeente De Ronde Venen bedraagt ongeveer 100 miljoen euro. Een groot deel van de uitgaven ligt vast in wettelijke taken. En een groot deel van de inkomsten ligt vast via de algemene uitkering van het Rijk. De begroting staat, mede door de verplichte wettelijke taken, onder druk. Daarnaast hebben we te maken met invloeden van buitenaf. Op het moment van schrijven van dit akkoord zijn dat bijvoorbeeld de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Welke gebeurtenissen de komende vier jaar op ons afkomen en welke invloed deze hebben, is niet voorspelbaar. Ook zijn er de bekende opgaven en risico’s zoals de toenemende zorgvraag, oplopende kosten voor beheer en onderhoud van ons vastgoed, wegen, en bruggen en de onzekerheden over de algemene uitkering vanuit het Rijk. Voorzichtigheid op financieel gebied is dus geboden, zonder hierbij ambities los te laten. Keuzes die we nu maken, hebben invloed op de toekomst. Als er bijvoorbeeld veel woningen gebouwd worden, is het ook noodzakelijk om naar voorzieningen zoals wegen, scholen en sportmogelijkheden te kijken. Bij projecten is het nodig om een langetermijnperspectief op te nemen met de (financiële) gevolgen voor de toekomst.

We hanteren de volgende financiële uitgangspunten

 • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten;
 • Incidentele lasten worden gedekt door incidentele baten;
 • Het uitgangspunt is reëel ramen; •We werken met de afspraak: zonder plan geen budget;
 • De algemene reserve heeft ten minste het niveau van het benodigd weerstandsvermogen; het benodigd weerstandsvermogen is een afgeleide van de gekwantificeerde risico’s welke bij de begroting en de jaarrekening (paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) worden bepaald;
 • De OZB wordt jaarlijks alleen geïndexeerd. Een OZB-verhoging naast de indexering is alleen bespreekbaar als het risico ontstaat dat de begroting niet sluitend te krijgen is. Dan wordt onderstaand stappenplan doorlopen voordat eventuele verhoging overwogen gaat worden:
  1. Mogelijkheden bekijken binnen bestaande budgetten
  2. Opnieuw prioriteren/ oud beleid schrappen voor het nieuw voorgestelde beleid;
  3. Aanpassingen in het voorzieningenniveau
  4. Vanuit begrotingsoverschot (structureel) vanuit algemene reserve (incidenteel)
  5. Verhogen van de OZB.
 • We houden het niveau van de algemene reserve in balans met de af te dekken risico’s.
 • We stellen een afwegingskader op voor de toekenning van subsidies. Een van de criteria voor toekenning is in ieder geval naar hoe wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de gemeente. Het maatschappelijk effect is daarin ook van belang. Na toekenning wordt actief gemonitord of de doelstellingen behaald worden.
 • We blijven transparant over de toegekende subsidies en de doelen. We evalueren steekproefsgewijs de doelmatigheid van de subsidies. Ontvangers van subsidie verantwoorden waar de subsidie aan uitgegeven is, of de gestelde doelen bereikt zijn en zo niet wat de acties zijn om dit alsnog te bereiken.
 • De Planning & Control cyclus wordt op een meer effectieve manier ingericht waarbij de focus ligt op de mogelijkheden tot sturen en bijsturen van het beleid en financiën gezien wordt als middel om de beleidsdoelen te realiseren.
 • Het instrument “investeringsplafond” wordt vervangen door meerjarig inzicht te genereren in de uit te voeren investeringen en de kosten van afschrijvingen. Dit geeft inzicht in de financiële consequenties van de lange termijn investeringen. - We schaffen per 2023 de hondenbelasting af.

Financiële consequenties

Nieuwe ambities betekenen ook nieuwe financiële gevolgen. De plannen die we maken vragen voorbereidingstijd. We doen dit gedegen en volgens onze eigen financiële uitgangspunten. De uitwerking hiervan nemen we op in de programmabegroting 2023. De integrale afweging vindt plaats tijdens de begrotingsbehandeling in de raad. Volgend jaar, bij de provinciale statenverkiezingen, leggen we onze inwoners een referendum voor met betrekking tot de toekomst van het gemeentehuis. We vinden het belangrijk dat we onze inwoners goed onderbouwde, zorgvuldige en realistische opties voorleggen. Om hier vaart mee te kunnen maken, nemen we in 2022 incidenteel budget op. Ten slotte wordt het college versterkt met een vierde wethouder.
Participatieverordening en referendumverordening 50.000 euro Voorbereidingsbudget toekomst gemeentehuis 250.000 euro Wethouderskosten 88.000 euro

Portefeuilleverdeling en wethouders

Burgemeester Maarten Divendal

 • Handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • Communicatie en Juridische zaken
 • Archief
 • Regionale samenwerking

Maarten van der Greft 1e locoburgemeester RVB: Sociaal domein, inwonerparticipatie en openbare ruimte

 • Inwonerparticipatie
 • Onderwijs
 • Dienstverlening
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Gezondheid
 • Afval
 • Openbare ruimte
 • Riool
 • Sport
 • Recreatie en toerisme

Huib Zevenhuizen 4e locoburgemeester RVB: Wonen

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bestemmingsplan plassengebied
 • Vergunningverlening

Anja Vijselaar 2e locoburgemeester VVD: Financiën, economie en mobiliteit

 • Financiën
 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Bedrijventerreinen
 • Integraal plan Vinkeveen
 • Mobiliteit
 • Wegen
 • Openbaar vervoer
 • (Coördinatie) Veiligheidsontwikkeling & handhaving

Cees van Uden 3e locoburgemeester D66: Sociaal domein, duurzaamheid en organisatie

 • Duurzaamheid
 • Natuur en landschap
 • Milieu
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Integraal huisvestingsplan scholen
 • Gemeentehuis
 • Armoede, schuldhulpverlening, Participatiewet en WMO
 • Inclusie
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Kunst, cultuur en monumenten