Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Wilt u een locatie voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal beginnen? U moet in dat geval een locatie hebben waarvan het bestemmingsplan in orde is. De locatie moet bovendien voldoen aan de veiligheidseisen die de brandweer stelt. U kunt deze zaken van te voren regelen bij de gemeente.

De volgende stap is een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) indienen bij de gemeente. U meldt uw kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal aan. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier. Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRKP geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau een aanvraag bij de gemeente indienen.

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

De gemeente heft leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het heffen van leges voor nieuwe meldingen is voor gemeenten een legitiem middel om gemeentelijke kosten te dekken. Het heffen van leges is bovendien een manier om vervuiling van het LRKP te voorkomen. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met het principe dat de leges maximaal kostendekkend mogen zijn.

Tarieven 2024
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: Tarief:
Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 2.754,20
Het verhuizen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau binnen de gemeente als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen € 1.597,50
Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  
Indien het een eerste opvanglocatie betreft € 551,00
Indien het een tweede of volgende locatie betreft € 330,00
Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 2 weken na het in behandeling nemen.
En er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden. Dan is de teruggaaf 75% van de verschuldigde leges voor die activiteit. 
75%
Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 10 weken na het in behandeling nemen ervan.
Of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie. Dan is de teruggaaf 50% van de verschuldigde leges voor die activiteit. 
50%
Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen 2 weken na het in behandeling nemen ervan. 
En er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden. Dan is de teruggaaf 75% van verschuldigde leges voor die activiteit.
75%
 
 

U kunt voor meer informatie over kinderopvang contact opnemen met de gemeente. Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

U kunt een aanvraag voor registratie indienen bij de gemeente. De gemeente heeft 10 weken de tijd om een besluit op uw aanvraag te nemen. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Handhaving

Als een kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal niet aan de kwaliteitseisen voldoet, treedt de gemeente handhavend op. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen.

Om een aanvraag te doen om kinderopvang te starten, heeft u nodig:

 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een pedagogisch beleidsplan
 • een plattegrond van de opvanglocatie

Van alle gastouders heeft u kopieën nodig van:

 • een diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen
 • een VOG (niet ouder dan 2 maanden)
 • een geldig identiteitsbewijs
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan een VOG (niet ouder dan 2 maanden) op van:

 • de huisgenoten van 18 jaar of ouder
 • alle vrijwilligers die werken bij de gastouder
 • alle stagiaires die werken bij de gastouder

Wilt u meer informatie over het starten van kinderopvang? Lees dan het Stappenplan kindercentrum starten. Voor het starten van een gastouderbureau geldt een apart stappenplan. Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) gratis in het register kijken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister kinderopvang.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.