Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloket.

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van IPLO

Er zijn specifieke regels voor:

 • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
 • Afvalwater uit een bedrijfslocatie. Bijvoorbeeld afvalwater van een industrieel bedrijf, agrarisch bedrijf, restaurant, garage, laboratorium etc.
 • Afvalwater van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit in de openbare ruimte (bijv. bouwen).
 • Afvalwater van  een vaartuig.
 • Afvalwater van reinigingswerkzaamheden zoals schoonmaken voertuigen, vaartuigen, dierverblijven, buitenmuren etc.

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • U bent verplicht afvalwater te lozen in het riool. Daarnaast houdt u zich aan de regels uit omgevingsplan.
 • Loost u niet op het riool, dan moet u een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld omdat het riool op een grote afstand van uw huis ligt. Daarnaast moet u uw afvalwater leiden via een septic tank of een ander soort zuiveringsvoorziening voor afvalwater.

Komt uw afvalwater uit een bedrijfslocatie of van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit?

 • U moet zich houden aan algemene regels. Deze regels vindt u terug via het Omgevingsloket.
 • Controleer via het Omgevingsloket of u een melding of vergunning nodig heeft.

Komt uw afvalwater van een boot?

 • Als u een pleziervaartuig heeft, dan moet u het afvalwater opsparen en lozen in het vuilwaterinnamepunt in een jachthaven.
 • Als binnenschipper bent, dan mag u uw afvalwater wel lozen op het oppervlaktewater, maar dan heeft u wel een zorgplicht. Dit betekent dat u er alles aan doet om de milieugevolgen van de lozing zo klein mogelijk te houden (bijv. u loost geen zwaar chemische stoffen). Daarnaast kunnen er extra regels gelden voor sommige vaarwegen met speciale natuurwaarde. Deze extra regels kunt u vinden via het Omgevingsloket.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in.

Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.