Vergoeding aanvragen na planschade

Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van een woonwijk, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten.

Een paar voorbeelden van planschade:

 • het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen
 • naast uw woning wordt een doorgaande weg aangelegd
 • de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

logo DigiDNu een vergoeding aanvragen na planschade via DigiD

logo eHerkenningNu een vergoeding aanvragen na planschade via eHerkenning

Voor toekenning van planschade geldt een aantal voorwaarden en beperkingen, onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen (bijv. bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen).
 • Op het moment van de aankoop van uw eigendom kon de planschade nog niet worden voorzien.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het schadeveroorzakend besluit (bijv. het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning) onherroepelijk van kracht is geworden.
 • De schade mag niet al op een andere manier zijn vergoed (bijvoorbeeld bij aankoop of onteigening);
 • Niet elk bedrag aan toegekende planschade wordt uitgekeerd. Uitgangspunt is dat een gedeelte van de schade tot het normaal maatschappelijk risico behoort en daarom door de burger zelf gedragen moet worden.

Wat is dan dat normaal maatschappelijk risico?

Hiervoor bevat de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een forfait van 2% van de waarde van de onroerende zaak of van het inkomen. Als de schade minder dan die 2% is komt deze niet voor vergoeding in aanmerking.

U betaalt € 300 voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen. Als uw aanvraag voor een schadevergoeding wordt geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.

Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar.

Hoe vraag ik een vergoeding aan voor planschade?

 • Na ontvangst van de planschadeaanvraag wordt u verzocht het het drempelbedrag van €300,- te betalen. Alleen als planschade wordt uitgekeerd, wordt het drempelbedrag terugbetaald.
 • De aanvraag om een tegemoetkoming van de planschade sturen wij naar een onafhankelijke adviseur.
 • De onafhankelijk adviseur neemt contact op met de aanvrager, met de gemeente en de eventuele derde-belanghebbende (zoals de ontwikkelaar) om informatie te verzamelen over de specifieke situatie. De adviseur komt vervolgens ter plekke bij u kijken.
 • De adviseur maakt een concept advies.
 • Zowel de aanvrager als de derde-belanghebbende en de gemeente kunnen reageren op het concept advies.
 • De adviseur stelt een definitief advies op.
 • Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit of er schadevergoeding wordt betaald en zo ja, hoeveel.

 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.