Behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning

U dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Waar moet u rekening mee houden en wat kunt u verwachten? We hebben het voor u op een rij gezet.

Te nemen stappen

1. Aanvraag indienen

U dient de aanvraag online in via het Omgevingsloket.

De gemeente stuurt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging via het mailadres dat u heeft opgegeven. Als een gemachtigde de aanvraag voor u verzorgt (bijvoorbeeld een architect of bouwbedrijf), communiceren wij tijdens de procedure met deze gemachtigde. De uiteindelijke vergunning en factuur sturen wij naar u.

2. Publicatie aanvraag

De gemeente publiceert de ontvangst van de vergunningaanvraag op officielebekendmakingen.nl en in de weekkrant De Groene Venen.

Participatie

De gemeente adviseert u om buren te informeren over uw plannen, zodat zij niet verrast worden. U kunt bij de aanvraag aangeven of u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw persoonsgegevens.

3. Beslistermijn

Voor reguliere aanvragen geldt een beslistermijn van 8 weken.

Voor de uitgebreide procedure geldt een beslistermijn van 6 maanden. Dit geldt onder meer voor aanvragen voor Rijksmonumenten, aanvragen waarvoor een milieueffectrapportage (MER) verplicht is en het wijzigen van het omgevingsplan.

De termijn voor de behandeling van uw vergunningaanvraag gaat in op het moment dat u de aanvraag indient. In de procedurebevestiging staat vermeld via welke procedure wij uw aanvraag behandelen.

Wij mogen de termijn voor de reguliere en uitgebreide aanvraag 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. In dat geval informeren wij u daar uiteraard over.

4. Controle op volledigheid

De gemeente bekijkt of u de juiste benodigde stukken (aanvraagvereisten) heeft aangeleverd. Ook controleren wij of u de juiste activiteiten heeft aangevraagd. Als de aanvraag volledig is, nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Ontbreekt er iets aan de aanvraag? Dan krijgt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. In dat verzoek staat precies welke stukken u nog moet indienen. In dat verzoek staat ook de termijn waarbinnen u de stukken moet aanleveren. De tijd die u nodig heeft om de stukken aan te leveren, telt niet mee in de beslistermijn.

5. Behandeling aanvraag

Als de aanvraag volledig en/of op tijd is aangevuld, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. Zo niet, dan stelt de gemeente uw aanvraag buiten behandeling en sluiten wij de procedure af.

6. Toetsing

De gemeente toetst uw aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving. Zoals onder andere het Omgevingsplan gemeente De Ronde Venen, de welstandsnota, bouwtechnische vereisten in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Als het plan niet voldoet aan de regels, bekijken wij of wij een ontheffing kunnen toepassen. Dan vragen wij om advies bij diverse afdelingen en ketenpartners, zoals stedenbouw, cultuurhistorie, ecologie, archeologie, en mobiliteit, VNOG, GGD en de omgevingsdienst. Soms moeten wij om advies vragen bij de raad, het waterschap, provincie en/of het rijk.

Als u na de toetsing een negatief advies krijgt, is het aanpassen van uw plan mogelijk als de beslistermijn dit toelaat. Dit gaat altijd in overleg.

7. Beslissing

Als de toetsingsuitslag op alle onderdelen positief is, krijgt u de vergunning. Aan een vergunning kunnen voorwaarden verbonden worden. U bent verplicht om die voorwaarden na te leven. Lees de vergunning dus goed door.

Bij een negatief advies, en in geval het plan niet kan worden aangepast, weigeren wij de aanvraag. U bent dan wel kosten (leges) verschuldigd. De gemeente publiceert het besluit op officielebekendmakingen.nl en in de weekkrant De Groene Venen.

8. Bezwaar en beroep

Als belanghebbenden een bezwaarschrift (bij de gemeente), beroep of voorlopige voorziening (bij de rechtbank) willen indienen tegen het besluit, kunnen zij dat tot 6 weken na bekendmaking van het besluit doen.

9. Geldigheidsduur vergunning

Een vergunning blijft geldig totdat deze wordt ingetrokken. Uitzondering is een vergunning voor een bepaalde termijn, dan staat de geldigheidsduur duidelijk genoemd in de voorwaarden. De gemeente kan de vergunning intrekken als er na 1 jaar nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. U kunt ook zelf verzoeken om intrekking.

10. Leges

Voor de behandeling van een aanvraag brengen wij kosten in rekening (leges). Dit is vastgelegd in de Tarieventabel van de Legesverordening. Voor elke aanvraag worden leges in rekening gebracht, ook als u geen vergunning krijgt. In de tarieventabel staan alle leges genoemd van de activiteiten van de Omgevingswet, zoals de ruimtelijke activiteiten voor bouwen, kappen, uitritten etc. en de technische bouwactiviteit. Er worden ook leges in rekening gebracht als wij uw aanvraag niet verder kunnen behandelen (bijvoorbeeld vanwege het niet aanleveren van stukken) of als de aanvraag wordt geweigerd.

Soms kunnen wij een vergunning alleen verlenen als we een afwijking van de regels toepassen. Bijvoorbeeld als het bouwplan in strijd is met de regels in het omgevingsplan. Voor het verlenen van de afwijking met het omgevingsplan brengen wij u extra leges in rekening.

11. Start werkzaamheden

Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de werkzaamheden. Maar de vergunning is nog niet onherroepelijk. Er kan immers nog gedurende 6 weken een bezwaarschrift binnenkomen. Als na 6 weken geen bezwaarschrift is ingediend, is de vergunning definitief. Als u begint vóórdat de vergunning definitief is, is dat op eigen risico. Als u als gevolg van een bezwaarschrift werkzaamheden ongedaan moet maken, betaalt u die kosten zelf.

Vergunningen voor monumenten, het kappen van bomen, het slopen in een beschermd stads-/dorpsgezicht treden pas in werking 4 weken nadat de vergunning is verleend. Let wel op: er kunnen tot 6 weken nadat de vergunning is verleend nog bezwaarschriften worden ingediend. Begint u met de werkzaamheden/activiteiten voordat de vergunning onherroepelijk is, dan doet u dat op eigen risico.

Als u begint met de werkzaamheden, moet u dit uiterlijk 2 dagen van tevoren melden. Dit doet u via het Omgevingsloket. Heeft u geen toegang tot het Omgevingsloket, dan kunt u de start of gereedmelding doorgeven via een formulier van de ODRU.

12. Aansluitingen

Aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool, media/communicatie (zoals televisie, internet en telefoon) vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Dit is een initiatief van verschillende netbeheerders, waterbedrijven en leveranciers van warmte of media en communicatie.

13. Controle tijdens de bouw

De gemeente of kwaliteitsborger controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning heeft gekregen. U mag alleen uitvoeren waarvoor u de vergunning heeft gekregen (door gewaarmerkte documenten) en onder de gestelde voorwaarden. Ook na het afronden van het werk komt een toezichthouder van de gemeente of kwaliteitsborger bij u langs.

14. Huisnummer

Vraagt u iets aan waarvoor een huisnummer moet worden toegekend (nieuwe woning of bedrijfspand)? Dan neemt de gemeente dit in de procedure mee.