Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen maakt de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk. 

Het centrumplan Vinkeveen geeft het dorp een boost! Met de bouw van woningen, groen, een plein en horeca aan het water krijgt Vinkeveen het dorpshart dat het verdient. Recreatieve routes verbinden de Vinkeveense plassen met het dorp waarmee Vinkveen voor inwoners én recreanten nog aantrekkelijker wordt.

Er komen 214 woningen voor verschillende doelgroepen: starters, senioren en gezinnen. Daarnaast biedt de locatie van de voormalige betonfabriek De Adelaar een plek voor horeca en andere bedrijven. Ook komt er een betere verbinding tussen het dorp, de dijksterreinen en het water.

Wat voorafging

In september 2023 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader ‘Dorpshart Vinkeveen’ vastgesteld. In dit kader staat een aantal uitgangspunten voor de herontwikkeling van dit gedeelte van Vinkeveen centrum. Om de 214 woningen mogelijk te maken, moet er ook een verkeersplan gemaakt worden.

In aanloop naar het Ruimtelijk Kader zijn er twee inloopbijeenkomsten gehouden. Het waren twee drukbezochte bijeenkomsten, waar de gemeente samen met de ontwikkelaar in gesprek zijn gegaan met geïnteresseerden. 

Op 16 december 2023 heeft wethouder Anja Vijselaar tijdens de druk bezochte kerstmarkt het startschot gegeven van de plannen.

Klankbordgroep gemeente

Er is door de gemeente aan inwoners van Vinkeveen gevraagd of zij deel willen nemen aan een klankbordgroep. Aan deze oproep is ruim gehoor gegeven. De klankbordgroep is inmiddels samengesteld. De klankbordgroep denkt en praat mee over de recreatieve verbindingen tussen de Herenweg en de Vinkeveense plassen, de inrichting van de dijksterreinen en de infrastructurele aanpassingen. De klankbordgroep is samengesteld uit inwoners die verspreid over Vinkeveen wonen en bestaat uit de volgende leden:

Op de hoogte blijven?

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het centrumplan? U kunt zich op de website van de ontwikkelaar www.centrumplanvinkeveen.com aanmelden voor de nieuwsbrief.

De gemeente heeft in mei 2024 ook een nieuwsbrief verspreid, deze kunt u HIER downloaden.

Veelgestelde vragen

Waar bestaat het plan uit?

Het plan bestaat uit de bouw van 214 woningen die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen zoals starters, gezinnen en senioren. Naast woningbouw komen er commerciële voorzieningen zoals horeca. Met de ontwikkeling van het plan wordt het mogelijk een verbinding te maken tussen het dorp Vinkeveen en de Vinkeveense Plassen.

Waarom is dit plan goed voor Vinkeveen?

De ontwikkeling van het centrumplan Vinkeveen geeft het dorp een boost! Met de bouw van woningen, groen, een plein en horeca aan het water krijgt Vinkeveen het dorpshart dat het verdient. Recreatieve routes verbinden de Vinkeveense Plassen met het dorp waarmee Vinkveen voor inwoners én recreanten nog aantrekkelijker wordt.

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het maken van de plannen. Het eerste concept wordt de komende periode beoordeeld door de gemeente en de provincie Utrecht.

Wat is de planning?

Dit jaar gaan de ontwikkelaar en de gemeente de plannen steeds concreter maken. Het begint met een stedenbouwkundige opzet waarin duidelijk wordt waar de woningen komen en wat voor type woningen er komen. Nadat de grote lijnen bekend zijn, gaat de ontwikkelaar de plattegronden tekenen en de woningen verder ontwerpen.

Begin 2025 is het pan zover uitgewerkt dat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. De aanvraag tot de afgifte van een omgevingsvergunning duurt, zonder bezwaren, circa 12 maanden.

Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de ontwikkelaar beginnen met het slopen van de gebouwen en het bouwrijp maken van de locatie. Dat zal begin 2026 zijn. De bouw van de woningen start vervolgens eind 2026.

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en het is de verwachting dat de woningen in 2027 opgeleverd worden.

Hoeveel woningen komen er?

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van 214 woningen. Deze woningen worden niet in een keer gerealiseerd. De 1e fase van de ontwikkeling vindt plaats aan de noordzijde van de N 201 ten oosten en westen van de Herenweg.

Wat gebeurt er met de N201?

De opritten van de N201 worden verlengd.  Ten hoogte van Vinkeveen gaat de provincie geluidsschermen plaatsen waarmee de geluidsoverlast wordt verminderd.

Wat komt er in het verkeersplan (mobiliteitsplan)

Voor Vinkeveen centrum is in opdracht van de gemeente een verkeersplan ontwikkeld. Hierin is er meer ruimte voor de fietser gepland. De gemiddelde snelheid wordt door herinrichting van de wegen teruggebracht van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Wat is de rol van de ontwikkelaar?

De projectontwikkelaar AHV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gehele plangebied. Dit betekent dat de ontwikkelaar de woningen en de openbare ruimte ontwikkelt.

Wat is de rol van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordeningsprocedures om de plannen van AHV mogelijk te maken. De gemeente is daarnaast als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de aanpassing van de infrastructuur. De gemeente ten slotte is samen met AHV verantwoordelijk voor het voeren van een goed communicatie- en participatieproces.

Hoe wordt de omgeving betrokken

De direct omgeving wordt betrokken via zogenoemde buurtgroepen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar AHV. Daarnaast is er een klankbord groep onder leiding van de gemeente.

Wie zitten er in de buurtgroepen

Bewoners die in de direct nabijheid van het plangebied wonen, worden door AHV uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en hier een reactie op te geven. In de buurtgroepen zitten dus alleen de mensen die in of aangrenzend aan het plangebied wonen.

Wat doen de buurtgroepen

De buurtgroepen denken en praten actief mee over de planvoorstellen van AHV. AHV kan op basis van opmerkingen vanuit de buurtgroepen de plannen aanpassen.

Wie zitten er in de klankbordgroep?

De leden van de klankbordgroep zijn afkomstig uit verschillende gedeelten van Vinkeveen waarmee de klankbordgroep een afspiegeling vormt van de bevolking van Vinkeveen.

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep heeft als doel mee te denken en praten over verschillende onderwerpen:

  • de aanleg en inrichting van de recreatieve routes tussen de Herenweg en de Vinkeveense Plassen
  • de inrichting van de dijksterreinen en het betrekken van de dijksterreinen
  • de herinrichting van het lint Bonkestekersweg – Herenweg Noord.

Het ruimtelijk kader dorpshart Vinkeveen en het mobiliteitsplan van Mobycon vormen het uitgangspunt bij deze onderwerpen. De klankbordgroep heeft een consulterend karakter. De klankbordgroep komt ongeveer 4-5 keer per jaar bij elkaar. De deelnemers kunt u op deze pagina onder de kop "Klankbordgroep Gemeente" vinden.

Komt er ook nog een bijeenkomst voor alle Vinkeveners?

Jazeker, er komen regelmatig inloopbijeenkomsten waar alle Vinkeveners en andere geïnteresseerden welkom zijn. U kunt er de voortgang van de plannen bekijken en u kunt vragen stellen. Ook wordt duidelijk over welke onderwerpen en op welke manier u kunt meedenken. De eerstvolgende inloopbijeenkomst is op 22 juni 2024 van 10.00 tot 14.00 uur.

Waar kan ik meer informatie vinden?

U kunt binnenkort meer informatie vinden op de website van AHV www.centrumplanvinkeveen.com. Wilt u alle updates van het project in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op de site van AHV.