Reactienota project

Herinrichting kruispunt Mijdrechtse Dwarsweg/Bonkestekersweg/Voorbancken in Vinkeveen
Inloopavond 14 mei 2024

Opmerking 1

Ik ben tegen de parkeerplaats zoals getekend! Er zijn op het terrein genoeg parkeerplaatsen. Dit dient met borden aangegeven te worden, zodat de bezoekers weten waar ze moeten parkeren.

Reactie

De gemeente heeft een groot aantal opmerkingen ontvangen over de aanleg van het parkeerterrein, zowel negatief als positief. Met de aanleg van dit terrein wilde de gemeente het braakliggende terrein een definitieve inrichting geven en een oplossing bieden voor het parkeren in/naast de berm van de Mijdrechtse Dwarsweg. De gemeente begrijpt echter ook de opmerkingen die vooral door direct omwonenden zijn gemaakt. De gemeente wil nu eerst de door de aanwezigen genoemde alternatieven voor het parkeren onderzoeken. Dit vergt enige tijd, terwijl de gemeente het kruispunt dit jaar wil herinrichten. Gelet op de voortgang komt de gemeente tot de conclusie dat het verstandig is om de herinrichting van het kruispunt en de aanleg van het parkeerterrein als twee gescheiden projecten te zien. Nadat de alternatieven zijn onderzocht, informeert de gemeente de omwonenden daarover en neemt vervolgens een besluit over het al dan niet starten van een procedure voor de aanleg
van het parkeerterrein.

Opmerking 2

 1. Voorstander van zebrapad reeds aangelegd, rotonde, 30 km zone en 15 km zone in wijk.
 2. Maar de Bonkestekersweg heeft nu een zebrapad zonder verlichting en niet opvallende borden. Graag toevoegen.
 3. Rotonde is tussenoplossing, beter ja, maar ideale situatie “echte” volwaardige rotonde, 30 km zone goed.
 4. In wijk drempels op Regenboog, oversteek speelplaats/groen zeer nodig. Woonerf borden + aangeven met andere kleur bestrating goed! 15 km zone ook wenselijk. Drempel Soling mogelijk/wenselijk iets verplaatsen naar voor de bocht Schakel / Regenboog, maar vraag of het niet simpeler kan.

Reactie

 1. De gemeente neemt tevreden kennis van de positieve opmerkingen over de voorgestelde maatregelen.
 2. De gemeente neemt naar aanleiding van meerdere opmerkingen een aantal extra maatregelen om de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats op de Bonkestekersweg te vergroten, namelijk een verhoogde ligging (verkeersplateau) en goed zichtbare bebording. Bij de nadere uitwerking onderzoekt de gemeente de noodzaak om extra verlichting te plaatsen.
 3. De fietsrotonde betreft een definitieve maatregel; een “volwaardige” rotonde is fysiek niet inpasbaar op deze locatie.
 4. De gemeente legt voor en na de oversteken van de Regenboog en de Schakel drempels aan om de snelheid van automobilisten te verlagen. Daarnaast plaatst de gemeente de borden “Woonerf” en de drempels ter hoogte van Schakel 45 en Regenboog 1. Hierdoor valt het stukje Schakel tussen de Soling ook binnen het woonerf.

Opmerking 3

 1. Vanaf Hertha tot aan kerk Rooms Katholiek fietsers voorrang en 30 km maken voor auto’s in verband met schoolgaande kinderen en sporters en tevens bermen langs fietspaden.
 2. Kanten aanvullen tot aan het fietspad plus de kanten Mijdrechtse Dwarsweg op nieuw aanvullen want het nieuwe wegdek begint op sommige plekken alweer af te brokkelen.
 3. Goede drempels en haaientanden.

Reactie

 1. De gemeenteraad heeft in het kader van het Centrumplan Vinkeveen besloten dat de doorgaande route door Vinkeveen (Bonkestekersweg, Reigerstraat, Plevierenlaan, Roerdomplaan, Kerklaan en Herenweg) 30 km/h wordt. Het onderzoek hoe dit wordt vormgegeven, ook wat betreft de plek van de fietser op de rijbaan of op een vrijliggend fietspad en de voorrangssituatie, vindt de komende maanden plaats.
 2. De melding over de onderhoudstoestand is doorgegeven aan de collega die het onderhoud van de wegen inplant.
 3. De drempels en de markering worden conform de landelijke richtlijnen aangelegd.

Opmerking 4

Zitplaatsen maken bij bushaltes, elektronische informatieborden plaatsen en bushokjes plaatsen.

Reactie

De nieuwe inrichting van de bushaltes is onderdeel van de werkzaamheden. De gemeente stemt de inrichting af op het daadwerkelijke gebruik van de haltes, zo ook het aanbrengen van zitplaatsen en abri’s. Er komt aan de oostzijde een abri. De provincie is verantwoordelijk van de elektronische informatieborden, waarbij ze rekening
houdt met het aantal instappers. Dit aantal is op deze halte te laag om deze grote investering te doen.

Opmerking 5

Kruispunt Bonkestekersweg, Mijdrechtse Dwarsweg en Voorbancken gelijkwaardig maken. Eventueel voor fietsers verkeerslichten, die ze zelf kunnen bedienen.

Reactie

De aanleiding voor de herinrichting van de kruising is (de opmerkingen van bewoners over) de verbetering van de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en (daarmee) de verkeersveiligheid op deze locatie. De gemeente geeft met dit ontwerp invulling daaraan. Bij een gelijkwaardige kruising wordt de oversteekbaarheid voor fietsers niet verbeterd: fietsers moeten het drukke verkeer kruisen, zonder voorrang. Het is niet mogelijk om alleen voor fietsers verkeerslichten te plaatsen; dit betekent dat de gehele kruising met verkeerslichten moet worden geregeld. Het aantal verkeersbewegingen is te laag voor een goed functionerende kruising met verkeerslichten. Een kruispunt met verkeerslichten lijkt een veilige oplossing, maar er komen juist relatief veel ongevallen voor. Dit komt, omdat sommige conflicten niet geregeld zijn en omdat er roodlichtnegatie (“door rood rijden”) optreedt.

Opmerking 6

Als bewoner en dagelijks gebruiker van het kruispunt Bonkestekersweg – Mijdrechtse Dwarsweg en Voorbancken vind ik het voorliggend voorstel waardeloos. Waarom geen gelijkwaardige kruising met stoplichten. Dat is veiliger, overzichtelijker, etc. De houding nu is waardeloos. Wij gaan voor veiligheid voor de bewoners en gebruikers. Hopelijk wordt naar hen geluisterd.

Reactie

Zie reactie op opmerking 5.
De veiligheid voor bewoners en gebruikers heeft de hoogste prioriteit bij de gemeente.

Opmerking 7

Kruispunt Bonkestekersweg / Mijdrechtse Dwarsweg / Voorbancken Stoplichten of gelijkwaardig kruispunt Wanneer er een bocht in wordt gemaakt blijven de auto’s te hard rijden.

Reactie

Zie reactie op opmerking 5.

Opmerking 8

Ik vind dat de auto’s minder hard bij de drempels moeten rijden.

Reactie

De gemeente probeert de inrichting zo te doen dat er minder hard wordt gereden. Het is uiteindelijk aan de gebruiker of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Daarbij vragen wij u ook om andere aan te spreken als u ziet dat dit plaatsvindt.

Opmerking 9

Graag een drempel bij Soling 1 en Schakel 51 / 45.

Reactie

Zie reactie op opmerking 2d.

Opmerking 10

Zebrapad bij de brug! Gevaarlijk, onverlicht, geen heuvel
Moet beter zichtbaar worden. PS Vader 3 kinderen

Reactie

Zie reactie op opmerking 2d.

Opmerking 11

Opmerking t.a.v. de oversteek (stukje richting dorp het park op) niet over de fietsrotonde. Dus brug tennis / korfbal. De situatie is gevaarlijk. Mensen van en naar het park gaan worden niet gezien in het donker. Advies: verlichting en flinke drempel om de snelheid er uit te halen.

Reactie

Zie reactie op opmerking 2d.

Opmerking 12

 1. Toevoeging --> zebrapad toegang sportvelden snelheid verminderen drempel toevoegen + verlichting
 2. Extra knipperlichtaanduiding!
 3. Wijk Vinkeveld --> vast een snelheidsmeter t.b.v. rijgedrag

Reactie

 1. Zie reactie op opmerking 2b.
 2. De gemeente past geen verlichting in de drempel toe. Dit blijkt in de Rondeveense ondergrond storingsgevoelig, waardoor de verkeersveiligheid niet is gewaarborgd.
 3. Een snelheidsmeter heeft een tijdelijk effect. Een permanente snelheidsmeter is daarmee niet effectief. De gemeente legt daarom extra drempels aan en breidt het woonerf uit.

Opmerking 13

Zebrapad op de Bonkestekersweg meer kenbaar maken door middel van een andere kleur op de weg of lampjes. Fluoriserende paaltjes langs de weg.

Reactie

Zie reactie op opmerking 2b en 12b.

Opmerking 14

Graag een overdekte bushalte op de Bonkestekersweg vlakbij de fietsrotonde.

Reactie

De gemeente doet op dit moment een aanbesteding voor nieuwe abri’s in de gehele gemeente. Daarin is een abri voor de oostzijde opgenomen.

Opmerking 15

 1. Oversteek nabij bushalte ook VOP
 2. Zorgen dat fietsers niet bij bushalte rechtdoor gaan
 3. VOP verderop verhoogd aanleggen
 4. ABRI?

Reactie

 1. De gemeente kiest ervoor om de voetgangersoversteekplaats op enige afstand van de rotonde te leggen om verkeerssoorten van elkaar te scheiden. Verder heeft de gemeente het beleid om een beperkt aantal voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen. De VOP verliest anders z’n nut, omdat het aantal oversteekbewegingen beperkt is. Automobilisten verwachten dan geen voetgangers en zijn niet attent.
 2. Uit de inrichting blijkt duidelijk dat fietsers moeten oversteken en niet via de bushalte moeten rijden.
 3. Zie reactie op opmerking 2b.
 4. Zie reactie op opmerking 14.

Opmerking 16

Rotonde is beter dan wat het nu is maar niet ideaal. Drempels max 40 meter voor rotonde aan beide kanten halen snelheid er uit.

Reactie

De gemeente realiseert een plateau bij de komgrens, bij de fietsoversteken bij de fietsrotonde en bij de voetgangersoversteekplaats. Er zijn daarmee voldoende snelheidsremmers.

Opmerking 17

 1. Fietspad aan weerszijden van de Bonkestekersweg is aan te bevelen, omdat je anders 2x moet oversteken. Fietspad doortrekken achter de aangepaste bushalte.
 2. Drempels oprit Voorbancken is er ongelukkig aan te rijden met de fiets / auto.

Reactie

 1. Zie reactie op opmerking 3.
 2. De gemeente legt in de uitritconstructie zo aan dat het aantrekkelijker is om hieroverheen te rijden dan in de huidige situatie door langere inritblokken te gebruiken.

Opmerking 18

Zoals uitgelegd tijdens ons gesprek van 25 april jl. vind ik de gekozen oplossing voor een noodzakelijke betere oversteek voor fietsers en voetgangers niet gelukkig. Dit vooral omdat er nu onnodig 2 oversteekplaatsen zijn. Dit kan beter door één oversteek voor 2 fietsrichtingen te maken aan de noordkant. Dit heeft de volgende voordelen:

 1.  Automobilisten hoeven nu maar 1x te stoppen waardoor kruising beter vrij blijft. Het is immers een heel drukke weg geworden!
 2. Verkeer vanuit de ENIGE ontsluiting vanuit de nieuwe woonwijk kunnen makkelijker linksaf richting Mijdrecht
 3. Fietsers vanuit Mijdrecht hebben een veel beter overzicht op de kruising bij de oversteek naar de nieuwe woonwijk.
 4. Vrijkomende budget kan beter ingezet worden door het ontbrekende stukje fietspad richting Vinkeveen aan de rechterkant van de rijbaan aan te leggen, waardoor bewoners van de nieuwe woonwijk niet onnodig 2x hoeven over te steken om richting Vinkeveen te fietsen en ook niet onnodig 2x moeten oversteken vanuit Vinkeveen om bij hun huis te komen!! Er is voldoende ruimte om dit te realiseren.
 5. Nog beter is het om een rotonde te realiseren. Dat had eigenlijk al meteen met de inrichting van de nieuwe wijk moeten gebeuren nu er maar één ontsluiting is van de woonwijk en er dus ook maar één toegangsweg is. De verkeerssituatie is gewoon niet veilig omdat er GEEN overzicht is van uit de richting Vinkeveen voor de auto”s die de woonwijk in moeten rijden en dus rechtdoor moeten op het punt dat de weg naar rechts buigt. Bekijk eens of er geen grondruil mogelijk is met de tennisbaan om een rotonde te realiseren, tezamen met de grond waar nu parkeerplaatsen op worden gerealiseerd. Eén padelbaan minder en er ontstaat al veel ruimte. Met een beetje meer creativiteit moet dat toch opgelost kunnen worden.

Reactie

De gemeente heeft in het voortraject een dergelijke variant onderzocht. Daaruit bleek dat dit niet in te passen is. Er is onvoldoende ruimte om een dubbelzijdige oversteek te maken, zonder op omliggende percelen te komen. De eigenaren zijn niet bereid om te verkopen. Daarnaast is het bij zo’n ontwerp niet mogelijk om fietsers voorrang te geven. De oversteekbaarheid wordt dus niet significant verbeterd.

Opmerking 19

Bezwaarschrift vragenlijst 14 mei (diverse voorgaande mails zijn niet
onuitputtelijk in deze reactienota beantwoord):

 1. Veiligheid gewaarborgd omwonenden parkeerplaats naast gashuis? Graag dit op schrift namens alle calamiteiten diensten (Politie / brandweer etc)
 2. Is er al een WABO vergunning aangevraagd voor het aanleggen van de parkeerplaats?
 3. Zo ja: wij ontvangen graag de stukken / datum indienen bezwaartermijn etc.
 4. Zo nee: wanneer bent u voornemens om deze in te gaan dienen
 5. Is er al een WABO vergunning aangevraagd voor de fietsrotonde?
 6. Zo ja; wij ontvangen graag de stukken / datum indienen bezwaartermijn etc.
 7. Zo nee; wanneer bent u voornemens om deze in te gaan dienen
 8. Fietsrotonde Mijdrecht; naar zeggen verhoging aantal ongelukken
 9. Graag ontvangen wij een overzicht van het aantal ongelukken; procentuele daling / stijging hiervan en uw verwachting / inschatting van eenzelfde rotonde hier in Vinkeveen
 10. Parkeerprobleem in de berm:
 11. Dit parkeerprobleem wordt veroorzaakt door bezoekers van de sportvelden
 12. Is dit probleem al besproken met de veroorzaker? (alle sportverenigingen?)
 13. Is er al een poging gedaan om dit probleem op te lossen?
 14. Is er toestemming vanuit Gemeente om de sportverenigingen onjuist gebruik te laten maken van de huidige parkeergelegenheid?
 15. Zie alle foto’s / mails:
 16. Ten tijde van de geparkeerde auto’s in de berm waren er talloze parkeerplaatsen onjuist in gebruik op het parkeerterrein; hier is geen toestemming voor; wordt niet tegen gehandhaafd; wordt niet besproken om dit gedrag te verbeteren / aan te passen; er waren vrije plaatsen op het terrein van de sportvereniging zelfs!!!
 17. Parkeerterrein van VLC bood ook voldoende vrije parkeerplaatsen
 18. Invalide plaats onjuist in gebruik!!!
 19. Hoe gaat men kenbaar maken aan bezoekers dat zij op de parkeerplaats aan de overkant moeten parkeren als het nu al niet lukt om kenbaar te maken dat men het parkeerterrein niet onjuist dient te gebruiken; als het al niet lukt om bezoekers kenbaar te maken niet in de berm maar op het lege parkeerterrein van het VLC te parkeren.
 20. Welke opties heeft de Gemeente (naast handhaven en goed overleg ivm juist gebruik vd bestaande parkeermogelijkheden met de sportclubs) zelf bekeken?
 21. Graag ontvangen wij uw zienswijze over de andere opties
 22. Zijn de opties aangedragen door omwonenden inmiddels bekeken? Graag uw zienswijze hierop
 23. In het schetsontwerp aangegeven parkeerplaats afgesloten met paaltjes; sec te openen ten tijde van drukte op de sportvelden ; toernooien.
 24. Hoe vaak per seizoen gaat er gebruik gemaakt worden van het parkeerterrein?
 25. Wie beheert het parkeerterrein?
 26. Wie handhaaft op het parkeerterrein?
 27. Wie beheert de palen? Wie heeft hier sleutel van? Wie bepaalt hoe laat parkeerplaats opengaat en hoe laat deze weer afgesloten wordt?
 28. Worden omwonenden hiervan op voorhand in kennis gesteld?
 29. Nogmaals; het laatste schetsontwerp is namens omwonenden niet akkoord.
 30. Wellicht een optie dat u morgen nog in de gelegenheid bent om deze aan te passen naar 21 plaatsen; groenstrook voor de deur nr. 1 en onder de ramen van de appartementen; hogere hagen minimaal 1.20 meter hoog. Alle parkeerplaatsen dus gesitueerd zo dicht mogelijk bij de entree.

Reactie

Zie reactie op opmerking 1.
De locatie van het parkeerterrein heeft op dit moment de bestemming “groen”. Er moet een procedure worden gevolgd om deze bestemming te wijzigen. In het kader van zo’n procedure is het mogelijk om bezwaar te maken. De gemeente ziet geen verhoging van het aantal ongevallen bij de fietsrotonde in Mijdrecht.
Met de fietsrotonde in Vinkeveen wil de gemeente de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. De gemeente krijgt namelijk al geruime tijd opmerkingen dat de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers problematisch is. Het heeft dus niet zozeer te maken met een groot aantal ongevallen in de huidige situatie.

Opmerking 20

 1. Twee parkeervakken schrappen, haag doortrekken tot aan het hek zodat er ook ruimte vrij blijft voor maaien en een tractor. Geen inkijk woningen Regenboog.
 2. Stevige hoge drempels voor oversteek plaatsen en duidelijke haaientanden.

Reactie

 1. Zie reactie op opmerking 1.
 2. De gemeente legt drempels en markering aan conform de landelijke richtlijnen.

Opmerking 21

Volgens bewoners is er parkeergelegenheid genoeg bij VLC. Bezoekers van het sportpark weten dit waarschijnlijk niet, waardoor nu langs de berm geparkeerd wordt. Dit meer benutten, dan wordt er niet meer langs de berm geparkeerd en is zeker ook het nu bedachte parkeerterrein niet nodig!

Reactie

Zie reactie op opmerking 1.

Opmerking 22

Is het geen mogelijkheid om parkeervakken te maken in de groenstrook langs asfalt voetpad Bonkestekersweg zijde sportpark?

Reactie

Zie reactie op opmerking 1.

Opmerking 23

Vanuit Vinkeveen rijd je straks vanuit een 30 km zone een 50 km zone en daarna bij de kruising weer een 30 km zone in. Graag alles 30 km per uur maken.

Reactie

Zie reactie op opmerking 3. De gemeente wil de kruising in het najaar aanpassen. Dit betekent dat er in de tijdelijke situatie sprake is van de genoemde situatie. De gemeente vindt het echter onwenselijk om de herinrichting van deze kruising uit te stellen.

Opmerking 24

Oversteek zebra graag aanleggen op een drempel.

Reactie

Zie reactie op opmerking 2b.

Opmerking 25

Op het huidig voetpad Bonkestekersweg zijde wijk wordt ook best veel gefietst. Kan hier iets aan gedaan worden? Tevens meerdere keren de vraag gesteld waarom aan deze zijde niet ook een fietspad wordt aangelegd. Fietsers moeten nu te vaak oversteken. Dat doet men niet en vandaar dat ze over het voetpad fietsen.

Reactie

Zie reactie op opmerking 3.

Opmerking 26

Inritblokken naar Voorbancken en Mijdrechtse Dwarsweg uitvoeren in blokken van 75 cm lang (zijn nu 50 of 60 cm lang).

Reactie

Ja, dit wordt zo nader uitgewerkt.

Opmerking 27

Hoe is de bereikbaarheid van de nooddiensten tijdens werkzaamheden?

Reactie

Het is de bedoeling om de weg tijdens de uitvoering volledig af te sluiten. Er is wel doorgang mogelijk voor de bus en hulp- en nooddiensten, fietsers kunnen via het sportpark en Vinkeveld en Voorbancken blijven (van één zijde) bereikbaar. Ook Vinkeveld blijft bereikbaar, echter op bepaalde momenten uitsluitend via één zijde (Bonkestekersweg of Mijdrechtse Dwarsweg).

Opmerking 28

Parkeerterrein bij gasstation:

 • Wij willen hier geen parkeerplaatsen.
 • Parkeerplaatsen nergens voor nodig. Voldoende parkeergelegenheid bij VLC
 • Grote kans op hangjongeren in de avond, dealen, geeft angstig gevoel.
 • Terugplaatsen uitneembare paaltjes zal slecht worden nagekomen.
 • Hoe kan men nu keren wanneer het parkeerterrein vol staat. Je kan er nu alleen achteruit rijden, dit geeft weer een probleem wanneer een tweede auto op dat moment op komt rijden.
 • Hoe weten mensen die hier parkeren straks dat het terrein om een bepaalde tijd weer wordt afgesloten en ze dan weg moeten zijn? En wat als er toch nog een auto staat bij het afsluiten?

Reactie

Zie reactie op opmerking 1.

Opmerking 29

Kunnen vrachtwagens en auto met aanhanger de bocht van Mijdrechtse Dwarsweg naar Voorbancken wel normaal nemen? De drempel ligt erg dicht op de inritblokken. Hierdoor kan men “vastlopen”.

Reactie

Ja, dat is mogelijk.

Opmerking 30

Waarom wordt de bushalte (richting Mijdrecht) niet verplaatst naar tegenover de andere bushalte op de Bonkestekersweg?

Reactie

Als de bushalte op deze locatie wordt gerealiseerd, ontstaat er een verkeersonveilige situatie bij inhalen (net voor de bocht).

Opmerking 31

Graag een ABRI plaatsen bij bushalte richting Mijdrecht.

Reactie

Zie reactie op opmerking 4. Er is te weinig ruimte en een beperkt aantal instappers.

Opmerking 32

Algemene opmerking:

 1. Graag controle bij parkeren langs de berm door de BOA’s. Dit een paar keer doen lost al een deel van het probleem op.
 2. Meer aandacht bij de tennis- en voetbalvereniging voor parkeren naar hun bezoekers toe.
 3. Drempels graag hoog maken om de snelheid er echt uit te halen.
 4. Kan de bus en een vrachtwagen de bocht (Bonkestekersweg – Mijdrechtse Dwarsweg) na deze aanpassingen nog wel goed nemen?
 5. Fietsers van en naar Voorbancken gaan de fietsrotonde niet volgen maar gaan de weg afsnijden.
 6. Hoe gaat het met de bussen (en nooddiensten) tijdens de uitvoering?
 7. Wanneer moet de uitvoering gaan plaatsvinden en hoe lang gaat dit ongeveer duren?

Reactie

 1. Zie reactie op opmerking 1.
 2. Zie reactie op opmerking 1.
 3. Zie reactie op opmerking 20b.
 4. Ja, er is in het ontwerp rekening gehouden met bus en vrachtauto.
 5. De kans is inderdaad aanwezig dat fietsers niet de voorgeschreven route aanhouden. De situatie wordt wel extra verduidelijkt middels bebording en pijlen.
 6. Zie reactie op opmerking 27.
 7. Uitvoering kan pas plaatsvinden, nadat de werkzaamheden op de Demmerik zijn afgerond.
 8. Start uitvoering staat gepland in oktober 2024. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken.

Opmerking 33

Bij poortconstructie van 60 al direct 30 km zone laten beginnen.

Reactie

Klopt, dit wordt zo nader uitgewerkt.

Opmerking 34

Inrit naar parkeerterrein op sportpark overzichtelijk maken.

Reactie

In de huidige situatie moeten de gebruikers de inrit met lage snelheid naderen. Bij aanpassingen neemt de snelheid juist toe.

Opmerking 35

Wat betekenen deze herinrichtingwerkzaamheden voor de bereikbaarheid? Kan onze Buurtbus tijdens de werkzaamheden passeren? En zo niet hoe lang kunnen we daardoor niet door Vinkeveen rijden naar de Demmerik?

Reactie

Er is tijdens de werkzaamheden wel doorgang mogelijk voor de bus – dus ook de buurtbus - en hulp- en nooddiensten, fietsers kunnen via het sportpark en Vinkeveld en Voorbancken blijven (van één zijde) bereikbaar.

Opmerking 36

 1. Ik zie in het ontwerp dat de bushaltes aangepast gaan worden en dat er een haag ingetekend staat op de halte richting Mijdrecht. Deze haag staat voor halte en zou het zicht op de eventuele reizigers kunnen ontnemen.
 2. Is het de bedoeling dat de gehele weg afgesloten gaat worden?

Reactie

 1. Klopt, de bushaltes worden inderdaad aangepast, waar nodig gemoderniseerd. De opmerking over de haag nemen we mee in het ontwerp.
 2. Zie reactie op opmerking 35.

Opmerking 37

Is dit de enige optie?

 1. Net als kruising Reigerstraat/Plevierenlaan/Loopveltweg erg omslachtig voor fietsers!
 2. Zorg er svp voor dat deze kruising vanaf alle kanten overzichtelijk is, m.n. voor autoverkeer.
 3. Duidelijke voorrangsborden/signalen maar niet teveel. Dit maakt het niet beter.
 4. Bij uitvoering svp de verhoging in de weg naar Voorbancken eruit halen. Is dan totaal overbodig.
 5. Bushaltes misschien allebei op Bonkestekersweg? De halte op de Mijdrechtse Dwarsweg wordt zeer vaak vernield / is uit het zicht.
 6. Als dit plan goed aanslaat, wilt u dan svp nog eens kijken naar de oversteek voor fietsers/voetgangers op de Reigerstraat/Plevierenlaan/Loopveltweg? Deze is nog steeds onveilig voor m.n. fietsers!!!
 7. Een goede tip: Bij nieuwe wijken ook rekening houden met verkeer (incl. fietsers + voetgangers), die ook de wijk in of uitgaan naar doorgaande wegen!

Reactie

 1. De oversteek wordt voor fietsers veiliger.
 2. De kruising is vanaf alle kanten overzichtelijk, ook voor het autoverkeer.
 3. De noodzakelijk en verplichte verkeersborden worden geplaatst, niet meer.
 4. De inritconstructie blijft. Wel wordt een langer inritblok toegepast zodat de helling flauwer wordt.
 5. De halte voor de bus richting Mijdrecht wordt niet verplaatst naar de Bonkestekersweg omdat die dan gepositioneerd zou worden voor de bocht. Dit beperkt het zicht op de bocht en maakt het kruispunt onveiliger.
 6. Deze locatie wordt meegenomen in het onderzoek, zie opmerking 3.
 7. Uw tip wordt al meegenomen bij nieuwe wijken.

Opmerking 38

Voor ons als gezin met jonge kinderen wonende in Vinkeveld is het gevaarlijk om op de fiets richting basisschool De Schakel of het winkelcentrum drie keer de drukke doorgaande weg te moeten oversteken. Wij hadden gehoopt dat dit verandert in het nieuwe ontwerpplan, maar tot onze teleurstelling zien we dat deze situatie gehandhaafd blijft. Om bij de basisschool of het winkelcentrum te komen, moet je als fietser eerst oversteken bij de huidige kruising, vervolgens bij het VeenLanden College en daarna nog een keer bij bushalte Hoge Biezenpad. Waarom wordt het niet mogelijk gemaakt om aan dezelfde kant van de weg te blijven fietsen, zodat je bij de
kruising en het VeenLanden College niet over hoeft te steken? Dit zou de veiligheid voor de fietsende jonge gezinnen vanuit Vinkeveld enorm bevorderen.

Reactie

Uw opmerking dat je als fietser meerdere keren moet oversteken, wordt meegenomen in het onderzoek, zie opmerking 3.

Opmerking 39

Fijn dat jullie aanpassingen gaan doen aan kruising mijdrechtse dwarsweg/bonkestekerweg/voorbanden. Ik wilde graag naar de bewonersavond komen, maar dat is niet gelukt. Dus vandaar dat ik toch nog een mail sturen. Ik mis alleen een plan voor het oversteken van fietsers (veel kinderen) vanuit westerheul over de bonkestekerweg (naar en van hertha en de vinken). De auto's rijden zo hard en weigeren te stoppen voor overstekende kinderen. Kan er niet een drempel worden neergelegd waarbij overstekende fietsers voorrang krijgen?

Reactie

De fietsers hebben een veilige oversteek op de kruising Mijdrechtse Dwarsweg – Bonkestekersweg. Aanvullend wordt voor voetgangers de huidige zebra op de Bonkestekersweg verhoogd aangelegd (op een verkeersplateau).