Leerlingenvervoer aanvragen

Als ouder/verzorger zorgt u er zelf voor dat uw kind iedere dag op school komt. Als uw kind een handicap heeft of naar een speciale school gaat die verder weg ligt kan dit een probleem zijn.

U bespreekt met de school wat uw kind zelf kan of kan leren om zelfstandig naar school te gaan. De gemeente bespreekt ook met u wat u zelf hierin kunt doen en gaat na of ondersteuning of een tegemoetkoming nodig is. De aanvraag dient u digitaal in bij de gemeente.

Welke ondersteuning kan mijn kind krijgen?

Om zelfstandig te leren reizen kan uw kind in aanmerking komen begeleidingstraject. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.

Welke vergoedingen zijn er?

 • Fietsvergoeding, indien nodig met begeleiding.
 • Openbaar vervoer, indien nodig met begeleiding.
 • Eigen vervoer: u brengt en haalt uw zoon/dochter zelf met uw auto of brommer.
 • Aangepast vervoer (vervoer met een taxibusje).

logo DigiDNu leerlingenvervoer aanvragen

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

Dit is afhankelijk van:

 • de woonplaats van uw kind. Uw kind moet in gemeente De Ronde Venen wonen
 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de mogelijkheden van uw kind met betrekking tot zelfstandig reizen
 • de schoolsoort
 • de gezinsomstandigheden
 • de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school. Leerlingenvervoer is alleen mogelijk naar de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Dit is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • het soort onderwijs

De gemeente De Ronde Venen vraagt geen eigen bijdrage wanneer uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer naar school gaat.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van de vorm van onderwijs en de hoogte van uw inkomen. U betaalt geen eigen bijdrage als uw kind zelf naar school reist of als uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) reist.

 

Heeft u hulp nodig dan kunt u naar een van de Servicepunten of contact opnemen met de gemeente, team WMO & Jeugd van de afdeling Sociaal Domein via T. 0297-29 16 16 of mail naar leerlingenvervoer@derondevenen.nl 

Dien uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar voor 1 juni in. Als uw aanvraag na 1 juni bij de gemeente binnenkomt, wordt uw aanvraag wel in behandeling genomen, maar is het mogelijk dat u bij de start van het schooljaar nog niet direct een tegemoetkoming ontvangt. Als u leerlingenvervoer in de loop van het schooljaar aanvraagt, doet u dat dan zo snel mogelijk. Leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan. U kunt de aanvraag ook tussentijds opslaan.

Documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag

Welke documenten u nodig heeft voor uw aanvraag, is afhankelijk van uw situatie. U heeft misschien nodig:

 • Als uw kind 9 jaar of ouder is, dan voegt u bij de aanvraag een vervoersadvies. Dit vervoersadvies dient door de school te worden ingevuld en ondertekend.
 • Verklaring waarom uw kind niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kan reizen en wat de verwachting is op welke termijn uw kind zelfstandig kan (leren) reizen.
 • Als u vanwege uw werk bezwaren heeft om uw kind naar school te begeleiden: dan dient u de werkgeversverklaringen van beide ouder(s)/verzorger(s) bij te voegen.
 • Als u vanwege uw functiebeperking bezwaren heeft om uw kind naar school te begeleiden dient u een doktersverklaring bij te voegen waaruit blijkt waarom begeleiden van uw kind naar school voor u niet mogelijk is.
 • Als u vanwege de reistijd van meer dan 4 x 1 uur per dag niet in staat bent uw kind naar school te begeleiden, dan dient u een tijdsplanning van www.9292ov.nl bij te voegen van de ochtendreis heen en terug en middag heen en terug.
 • Bankgegevens en tenaamstelling voor de betaling van de tegemoetkoming voegt u toe.
 • Als het gezamenlijk inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) over het peiljaar minder is dan het peilbedrag dat in de aanvraag genoemd is dient u een inkomensverklaring van beide ouder(s)/verzorger(s) bij te voegen van de Belastingdienst. Dit is niet van toepassing bij SO en VSO.
 • Als uw kind van school wisselt: dan dient u een kennisgeving van inschrijving van de nieuwe school en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband bij te voegen.
 • Vraagt u een tegemoetkoming aan naar een bepaalde school terwijl één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij uw woning zijn gelegen? Dan voegt u een gemotiveerde verklaring bij. Hieruit blijkt welke overwegende bezwaren u heeft tegen het openbaar onderwijs of richting van het onderwijs van alle dichter bij uw woning gelegen scholen van dezelfde soort.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.