Nieuw beleidskader

Dit nieuwe kader is een update van de oude beleidsvisie uit 2013. Het speelt in op de betekenis van huidige maatschappelijke uitdagingen zoals het woningtekort, klimaatverandering en bodemdaling op erfgoed.

Het college van B&W van gemeente De Ronde Venen bood op 24 oktober een nieuw beleidskader Cultuurhistorie & Monumenten aan de raad aan. Dit nieuwe kader is een update van de oude beleidsvisie uit 2013. Het document speelt in op de betekenis van huidige maatschappelijke uitdagingen zoals het woningtekort, klimaatverandering en bodemdaling op erfgoed. Met het nieuwe beleidskader bereidt de gemeente De Ronde Venen zich voor op de toekomst. Op 27 november besluit de gemeenteraad over dit nieuwe kader. 

De laatste visie op cultuurhistorie en monumenten "Blijvend Vernieuwen" komt uit 2013. Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn meer woningen nodig en de gemeente is zich bewust van de invloed van het klimaat op het landschap. Deze ontwikkelingen maken een vernieuwing van de oude beleidsvisie noodzakelijk. 

Het nieuwe beleidskader focust zich op 6 centrale thema's die inwoners belangrijk vinden: 

  • Bijwerken erfgoedregister 
  • Herziening van het subsidiebeleid voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 
  • Toezicht en Handhaving 
  • Beleefbaarheid en cultuureducatie 
  • Erfgoed in transitie 
  • Veranderend landschap en gebruik 

Wat gaat er veranderen? 

De gemeente beschermt het erfgoed voor toekomstige generaties 

Het erfgoed in de gemeente vertelt het verhaal van ruimtelijke ontwikkeling en geschiedenis. De gemeentelijke monumenten zijn fysieke voorbeelden van dit verhaal. Op dit moment zijn er geen fysieke voorbeelden van de periode 1945-1990. Daarom werkt de gemeente, net als de rijksoverheid, het erfgoedregister bij en maken het verhaal van De Ronde Venen weer compleet.  

Instandhouding van monumenten 

De gemeente wil het erfgoed in De Ronde Venen behouden voor de toekomst. Daarom hebben eigenaren van monumenten de verantwoordelijkheid om deze in stand te houden. Het nieuwe beleidskader helpt monumenteigenaren hierbij door het gemeentelijk subsidiebeleid aan te passen en actief toezicht te houden. 

Helder Ruimtelijk Proces 

Erfgoed speelt een belangrijke rol in gebiedsontwikkeling. De gemeente maakt duidelijk hoe een gebiedsontwikkeling eruitziet als erfgoed in het spel is. Dit zorgt voor meer helderheid voor vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en architecten. 

Voorbereiding op Klimaatverandering 

Klimaatverandering en veranderend landgebruik hebben invloed op erfgoed. Landelijk wordt dit nog maar enkele jaren onderzocht. De gemeente wil de komende jaren uitzoeken wat de invloed van klimaatverandering op haar erfgoed is, en hoe omgegaan moet worden met het erfgoed in een veranderend landschap. Deze kennis gaat de gemeente ook delen met inwoners. 

Luisteren naar de inwoners 

Het beleidskader 'Erfgoed leeft!' is ontwikkeld in nauwe samenwerking met inwoners en andere initiatiefnemers. Via vragenlijsten en een informatieavond dachten betrokkenen mee over de toekomst van erfgoed in De Ronde Venen. 

Hoe gaat het nu verder?    

Op woensdagavond 15 november behandelt de gemeenteraad het nieuwe beleidskader tijdens de politieke commissie Wonen en Ruimte. Daarna neemt de raad hier op maandagavond 27 november een besluit over. Betrokkenen en inwoners hebben de mogelijkheid om bij beide vergaderingen in te spreken. Informatie hierover is te vinden via www.derondevenen.nl/inspreken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het kader, dan werken wij de plannen verder uit. We houden u hier natuurlijk over op de hoogte.