Nieuwe Monumenten

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. Ook kunt u zelf een monument voordragen. 

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat we ze voor de toekomst willen behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. 

Om dit verhaal te kunnen blijven vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, wil de gemeente het erfgoedregister actualiseren. De gemeente is daarom samen met inwoners op zoek gegaan naar nieuwe gemeentelijke monumenten. De uitkomst van dit participatietraject wordt omgezet naar een plan van aanpak, zodat nieuwe monumenten ook daadwerkelijk worden toegevoegd. 

Procedure

Wilt u dat uw pand een monument of beeldbepalend pand wordt? Doe dan een aanvraag. Het kan ook gebeuren dat de gemeente zelf besluit uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen of als beeldbepalend pand in het bestemmingsplan op te willen nemen om de cultuurhistorische waarde van uw pand te beschermen. 

  1. Advies: Voordat de gemeente besluit een monument aan te wijzen, wordt een advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie
  2. Berichtgeving: Als de gemeente van plan is een gebouw of terrein als monument aan te wijzen, dan krijgen de eigenaar en belanghebbenden een bericht hierover
  3. Zienswijze indienen: Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk door aan de gemeente. De gemeente bekijkt uw zienswijze voor zij het monument definitief aanwijst
  4. Aanwijzing monument: Burgemeester en wethouders besluiten over de toekenning van de monumentenstatus aan de voorgedragen panden of terreinen. De officiële bekendmaking volgt via gemeentepagina, krant en sociale media. Indieners ontvangen persoonlijk bericht
  5. Bezwaar en beroep: U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente

Bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument wordt een redengevende omschrijving opgesteld. Uit die beschrijving moet precies blijken waarom het object monumentale waarden toekomt en wat precies moet worden beschermd. 
De hoofdregel is dat het gehele monument onder de bescherming valt. Ook, als niet alle aspecten of karakteristieken van het object genoemd worden in de redengevende omschrijving.

Monument aanmelden

Uw eigen gebouw voordragen als monument? Er wordt dan gekeken naar de ‘schoonheid’, ‘cultuurhistorische waarde’, ‘architectuurhistorische waarde’, ‘stedenbouwkundige waarde’ of ‘wetenschappelijk betekenis’ van het object. Ook wordt er gekeken maar de bouwkundige staat van het gebouw. 

Wilt u zelf een monument voordragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Mail naar cultuurhistorie@derondevenen.nl of bel naar 0297 29 16 16 en vraag naar de beleidsadviseur cultuurhistorie Mathilde Spruyt-Kooij. 

Een beschermde status heeft gevolgen

De beschermde status zorgt ervoor dat voor een verbouwing, restauratie of bij verduurzaming meestal een omgevingsvergunning nodig is. Daarnaast zijn er ook subsidies en bijzondere financieringsmogelijkheden beschikbaar. Deze kunt u terugvinden bij ‘Bouwen, verbouwen en slopen’.