Publicatie onroerende zaken

De gemeente die een onroerende zaak wil verkopen c.q. uitgeven, dient aan (potentiële) gegadigde de gelegenheid te bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak.

Verkoop c.q. uitgifte onroerende zaken

Bij verkoop c.q. uitgifte van onroerende zaken moet de gemeente gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar die onroerende zaken als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. De onroerende zaak moet dan openbaar gepubliceerd worden en de koper/gebruiker moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

De openbare verkoop c.q. uitgifte en de koper-/gebruikersselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1:1 verkopen c.q. uitgiften. In dat geval moet de voorgenomen verkoop c.q. uitgifte wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde Didam-arrest.

Bekendmakingen van (voorgenomen) verkopen onroerende zaken

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen c.q. uitgeven, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak, indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop c.q. uitgifte van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Dit houdt in dat het overheidslichaam de koper/gebruiker moet selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Deze verplichting vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen.
Het gelijkheidsbeginsel brengt ook mee dat een overheidslichaam, teneinde gelijke kansen te realiseren, een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria, door informatie over deze aspecten tijdig bekend te maken op zodanige wijze dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop c.q. uitgifte. In dat geval moet het voornemen tot de een-op-een verkoop c.q. uitgifte wel (gemotiveerd) bekend worden gemaakt.
Uitvoering gevend aan het vorenstaande, maakt het college van burgemeester en wethouders hierbij bekend dat de gemeente De Ronde Venen met betrekking tot de in onderstaande lijst opgenomen onroerende zaken koopovereenkomsten (c.q. overeenkomsten tot uitgifte erfpacht/opstal) is aangegaan of voornemens is deze aan te gaan. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en Vastgoed, telefoon 0297 - 29 16 16 en e-mail: vastgoed@derondevenen.nl.

Kort geding

Bent u het niet eens met de deze (voorgenomen) verkopen c.q. uitgiftes, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Lijst met publicaties
Lijst met publicaties
Datum Locatie Kadastrale aanduiding Motivatiecategorie
6 mei 2024 Achter Raadhuisstraat 11 te Wilnis Wilnis, sectie A, nummer 5172, (ca. 11 m2) 4
18 april 2024 Naast Merelslag 56 te De Hoef Mijdrecht, sectie C, nummer 8729, ca. 138 m2 3 en 4
18 april 2024 Voor Zuster Claassenhof 2 te Abcoude Abcoude, sectie B, nummer 4318, ca. 27 m2 3 en 4
16 april 2024 Nabij Ondernemingsweg 11-17 te Mijdrecht Mijdrecht, sectie B, nummer 3152 gedeeltelijk, circa 365 m2 4
27 maart 2024 Nabij Industrieweg 50 te Mijdrecht Mijdrecht, sectie B, nummer 3152 gedeeltelijk, circa 36 m2 4
5 juni 2023 Herontwikkellocatie Het Oosterland in Mijdrecht Mijdrecht, sectie C, nummers 8118, 9799 en 9801 (totaal circa 111.483 m2) 2 en 5

Motivatiecategorieën

  1. De koopovereenkomst vloeit voort uit een bouwclaimovereenkomst
  2. Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden
  3. Er is (deels) uitvoering gegeven aan de onderliggende overeenkomst
  4. (Juridische) uitbreiding perceel of snippergroen
  5. Verkoop op basis van beleidsmatige afweging van diverse aard welke een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties dan wel anderszins nopen tot (spoedige) afronding van de transactie
  6. Met het oog op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt
  7. Voldoen aan wet- en regelgeving
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: