Subsidie voor kleine landschapselementen

Knotwilgen, houtsingels, geriefhoutbosjes en bloeiende slootkanten zijn typerend voor het landschap van Gemeente De Ronde Venen. Ook dragen ze bij aan de biodiversiteit. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor de aanleg of het herstellen van kleine landschapselementen op particuliere erven in het buitengebied.

Wat?

Kleine landschapselementen zijn natuur- of waterelementen die in het verleden vaak met een bepaald doel zijn aangelegd. Voorbeelden van kleine landschapselementen zijn knip-of scheerheggen, boomgaarden, houtwallen, bomenrijen en rijen met knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers en rietzomen. Bekijk of download de volledige lijst.

Waar?

De gemeente geeft subsidie voor de aanleg van de landschapselementen op particuliere erven in het buitengebied van de gemeente. De particuliere erven zijn in het omgevingsplan van de gemeente aangeduid met de bestemming wonen.

Voor wie?

Particuliere eigenaren van een perceel of een terrein in het buitengebied van Gemeente De Ronde Venen kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van kleine landschapselementen.

Subsidie aanvragen

Via het aanvraagformulier kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Binnen 8 weken ontvangt u een definitief besluit van de gemeente of u voor subsidie in aanmerking komt. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager bedraagt €2.500,-. Lees meer over de subsidieregeling Kleine Landschapselementen.

Vraag subsidie aan voor kleine landschapselementen

Voordat u het aanvraagformulier invult, heeft u de volgende documenten nodig:

  • Situatietekening op schaal, met een aanleg- of herstelplan. Hierin geeft u aan op welke plek welk landschapselement komt
  • Maatvoering van het landschapselement met lengte, breedte (eventueel doorsnede) en een beplantingslijst
  • Kostenraming die inzicht geeft in de kosten voor de aankoop van het landschapselement, inhuur van materieel, personeel en vergunningskosten.

Let op: het kan zijn dat er een aanlegvergunning nodig is voor uw werkzaamheden. Twijfelt u? Doe dan een vergunningcheck .

  • De aanvraag voor subsidie dient u in 13 weken voor de aanvang van de de werkzaamheden
  • U komt voor subsidie in aanmerking als het voor u niet mogelijk is om voor het perceel waar het landschapselement wordt gerealiseerd een contract agrarisch natuurbeheer af te sluiten met het Agrarisch Collectief Rijn Vecht en Venen
  • Per perceel kan maximaal 1 keer per 4 jaar een subsidie verstrekt worden
  • Aan het begin en eind van uw werkzaamheden verantwoordt u de werkzaamheden. Dit gaat middels schriftelijke en visuele (foto's) verantwoording

Lees de voorwaarden voor de subsidieregeling Kleine Landschapselementen.

Voor meer informatie over de subsidieregeling lees dan bijlage 1 van de subsidieregeling over de landschapselementen in gemeente De Ronde Venen.

Heeft u vragen over de subsidie, neem dan contact op met Isabel Timmermans. Haar e-mailadres is i.timmermans@derondevenen.nl. Meer informatie over de toe te passen beplanting en het beheer? Bekijk de landschapswijzer van Landschap Erfgoed Utrecht.