Wet- en regelgeving

Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.

Sinds 1 juli 2016 is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Naast deze wet heeft De Ronde Venen eigen beleid en regelingen voor erfgoed.

Erfgoedwet

De Erfgoedwet regelt de bescherming van cultureel erfgoed. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. 

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet wordt de visie voor de gehele fysieke leefomgeving integraal vastgelegd in de omgevingsvisie. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan bestemmingsplannen op in het gemeentelijk omgevingsplan. Ook alle verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals beheersverordeningen en de welstandsnota, gaan hierin op. Het deel dat betrekking heeft op de omgang met erfgoed in de fysieke leefomgeving gaat ook over naar het omgevingsplan. Delen die daar niet direct betrekking op hebben, zoals de aanwijzing van monumenten en het beschermen van cultuurgoederen gaan niet over.

Tot die tijd geldt de structuurvisie van de gemeente waarin aandacht is besteed aan cultureel erfgoed. 

Erfgoedbeleid

In 2024 is de beleidsnota 'Erfgoed leeft!' vastgesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een actualisatie van het beleid op het gebied van cultuurhistorie en monumenten met behulp van participatie.

Verordening Fysieke Leefomgeving

De erfgoedverordening die in 2021 is opgegaan in de Verordening Fysieke Leefomgeving is aangepast aan de Erfgoedwet (model VNG 2016). In de verordening staan bepalingen voor Erfgoed. Denk hierbij onder andere aan:

  • Aanwijzing van gemeentelijke monumenten
  • De bescherming van monumenten
  • Omgevingsvergunning
  • Archeologie

Toezicht en Handhaving

Als eigenaar van een monument heeft u de verantwoordelijkheid om het erfgoed te onderhouden en in stand te houden. Dit is geregeld in de Erfgoedwet en de Verordening Fysieke Leefomgeving van de gemeente. Als de instandhouding van een monument wordt bedreigd is dit reden voor handhaving. De omgevingsdienst houdt toezicht op de uitvoering van vergunde werkzaamheden. 
Kijk voor subsidie en financieringsmogelijkheden voor het onderhouden en in stand houden van uw monument bij onze informatie over financiering en subsidie.