Project inrichting Oude Spoor

Op 12 februari is het participatietraject gestart met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden over de inrichting en het gebruik van het Oude Spoor tussen Mijdrecht en Wilnis. Het is een gebied dat veel inwoners gebruiken en waarderen en dat tegelijk in beeld is voor gemeentelijke opgaven, zoals verbetering van het fietsnetwerk door aanleg van een fietspad.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst in de Willisstee gaven 40 belangstellenden zich op voor de Werkgroep Kansen en Kwaliteiten. Op 15 maart hebben we met de werkgroep gesproken over de opgaven, mogelijkheden en wensen voor het gebied. Op basis van alle ingebrachte wensen en ideeën in het gehele participatietraject zijn er eerste denkrichtingen opgesteld voor herinrichting van het gebied.  

Vervolgbijeenkomst op 14 mei 

De gemeente organiseerde op 14 mei 2024 een vervolggesprek om met inwoners verder te praten over de inrichting van het Oude Spoor. Daarin werden de denkrichtingen gedeeld. 

Presentatie en opbrengst participatie

De presentatie met daarin de denkrichtingen vindt u hier. Bekijk de opbrengst van de participatie op 14 mei (inclusief de reacties na de bijeenkomst). Bekijk de opbrengst van de participatiebijeenkomst van 12 februari 2024.

Vervolg

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het najaar van 2024 een besluit over het project Oude Spoor.

23-235_Ronde_Venen_Spoorbaan-B-BANNER

 

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de participatiebijeenkomst van 12 februari

Waarom wordt dit project (opnieuw) opgepakt?

In 2019 heeft de gemeente plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de Oude Spoorbaan. Er was toen onvoldoende draagvlak voor het gepresenteerde plan.

Om verschillende redenen is het project nu opnieuw opgepakt. De groei van de gemeente leidt tot groei van het aantal inwoners en daarmee tot meer verkeersbewegingen. Om de gemeente leefbaar te houden is het van belang dat het autogebruik wordt beperkt en dat voet- en fietsverkeer juist wordt bevorderd. Om dat laatste succesvol te doen is een goed fijnmazig netwerk nodig voor de voetganger en fietser. Daar kan de Oude Spoorbaan een bijdrage aan leveren. Een ander aspect is de scope van het project. Het gedeelte tussen Wilnis en Vinkeveen behoort niet langer tot de plannen, het gaat nu nog alleen nog om het gedeelte tussen de Rondweg in Mijdrecht en de Ir. Enschedeweg in Wilnis (N212). 

Ten slotte is de aanpak een heel andere. Waar eerder een plan is gemaakt dat in de inspraak is gebracht (met het bekende resultaat), is de participatie nu ‘omgedraaid’. Voordat er ook maar iets wordt getekend halen we eerst de wensen en ideeën van de belanghebbenden op.

Waarom volstaan bestaande verbindingen niet?

De bestaande oost-westverbindingen en de Oude Spoorbaan zijn beoordeeld op 5 aspecten, allemaal van belang voor een goede fietsverbinding. Die aspecten zijn: samenhang, directheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid. De bestaande verbindingen scoren geen van drieën goed op alle aspecten, niet alleen qua bestaande situatie maar ook in de mogelijkheden om de routes zodanig te verbeteren dat ze wel goed scoren.  De tabel geeft weer waar de onvolkomenheden op die routes liggen. Met name het feit dat de routes qua veiligheid niet optimaal zijn en zijn te maken heeft ertoe geleid dat de Oude Spoorbaan weer nadrukkelijk in beeld is om een fietsroute te realiseren.

Mogelijke routes Bellopad Wilnis

Van boven naar beneden:

  • Gele route: Industrieweg, Mijdrechtse Dwarsweg tot aan de N212 in Wilnis
  • Rode route: Oude Spoor van Mijdrecht-centrum tot de N212 in Wilnis
  • Blauwe route: fietspad langs het Spoorpark in Mijdrecht, via Nijverheidsweg, Energieweg naar de Veenweg en Pastoor Kannelaan in Wilnis
  • Groene route: van de Bozenhoven in Mijdrecht naar de Herenweg en Dorpsstraat in Wilnis

Beoordeling routes:

Route Samenhang Directheid Veiligheid Comfort Aantrekkelijkheid
Route 1: geel + + 0 + 0
Route 2: blauw + - - - -
Route 3: rood + + ++ ++ ++
Route 4: groen + 0 0 0 0


De gemeente werkt voortdurend aan het verbeteren van alle fietspaden. Op het gebied van veiligheid, maar ook op aspecten als comfort en aantrekkelijkheid, om op die wijze het fietsgebruik te stimuleren. Daarbij wordt ook ingezet op de uitbreiding van het aantal fietsroutes. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe oost-westverbinding aan de noordzijde van het industrieterrein langs de Constructieweg.

Naar aanleiding van de eerdere participatie, waarin alternatieven voor de Oude Spoorbaan zijn ingebracht, heeft RHDHV deze alternatieven onderzocht op verschillende aspecten om te kunnen beoordelen in hoeverre deze zich lenen voor de beoogde uitbreiding van het fietsnetwerk. De Oude Spoorbaan biedt vanuit dat perspectief de beste mogelijkheden. 

Ligt er al wel of niet een ontwerp?

Het enige ontwerp dat ooit is gemaakt is het ontwerp door KuiperCompagnons dat de vorige keer is ingebracht in de participatie. In 2023 is er geen ontwerp gemaakt en is er ook geen kostenraming gemaakt zoals tijdens de participatieavond werd gesuggereerd. RHDHV heeft slechts de variantenanalyse gemaakt over de 3 varianten qua oost-west-fietsverbindingen en daarover een rapport uitgebracht dat middels een Raadsinformatiebrief is gedeeld met de raad (en dus openbaar is).

Projectleider

Martin Visser
E: m.visser@derondevenen.nl
T: 06-13602506