Veelgestelde vragen over parkeren, verkeer en vervoer

Heeft u een vraag of opmerking over verkeersveiligheid en/of parkeren? We raden u aan om deze webpagina met veelgestelde vragen te lezen.

Vaak is het antwoord op uw vraag al beschikbaar. Bekijk de vragen en antwoorden hieronder.

Parkeren

Ik ervaar parkeeroverlast. Wat kan de gemeente hieraan doen? 

Geparkeerde auto's mogen geen overlast veroorzaken. Ze mogen bijvoorbeeld niet bij een bocht of kruispunt staan, omdat dat het zicht beperkt. Ook moet de doorgang altijd vrij blijven. Is dat niet het geval? Of staan auto's op een plek waar dat niet mag? Dan kunt u dit bij ons melden. Als het nodig is, kunnen we handhaven. 

Kunt u uw auto niet binnen 100 meter van uw huis parkeren? 

We begrijpen dat dit vervelend is. Helaas is parkeren in sommige gebieden dicht bij uw huis niet altijd mogelijk. We willen zo min mogelijk groen vervangen door parkeerplaatsen om regenwater goed te laten wegstromen. Het behouden van groen helpt ook tegen de opwarming van bebouwde gebieden en het draagt bij aan de leefbaarheid van mens en dier. 

Kunnen er meer parkeerplaatsen bij mij in de buurt komen? 

Er komen steeds meer auto’s bij en parkeren wordt steeds meer uitdagend. Ook andere gemeenten ervaren dit. Vroeger was het hebben van een auto niet standaard. Nu hebben gezinnen soms één, twee, drie of zelfs meer auto’s. Het aantal parkeerplekken in een wijk is gebaseerd op de geldende regels tijdens de bouw van de wijk. Daarom zijn sommige wijken niet meer berekend op de hoeveelheid auto’s van nu.

Of er meer parkeerplaatsen kunnen komen, hangt af van verschillende zaken:

  • Hoe ernstig het parkeerprobleem is
  • Of het wenselijk is om meer parkeerplaatsen aan te leggen, omdat dit vaak ten koste gaat van groen of speelplekken. Dit vermindert de leefbaarheid
  • De technische en financiële mogelijkheden om meer parkeerplaatsen aan te leggen.

De ruimte is beperkt en het maken van parkeerplaatsen is duur. Op straat parkeren neemt veel ruimte in. Daarom onderzoekt de gemeente tijdens onderhoudswerkzaamheden of het riool of de weg anders kan worden ingericht. Indien wenselijk en mogelijk, worden er aanpassingen gedaan.

Er wordt voor mijn garage of in-/uitrit geparkeerd, wat moet ik doen? 

Parkeren voor een garage of in-/uitrit is volgens de verkeersregels niet toegestaan. Ook niet als het uw eigen inrit is. Parkeert iemand voor een in- of uitrit, kan deze niet gebruikt worden en ontstaat er hinder. Dit valt onder ‘hinderlijk parkeren’ en kan worden gehandhaafd. 

We verwachten dat weggebruikers weten dat je niet voor een in- of uitrit mag parkeren. Extra maatregelen zoals een parkeerverbod, een gele streep of een wit kruis zijn daarom niet nodig. U kunt met de overtreder in gesprek gaan. Ook kan een bord met "verboden te parkeren" bij uw in-/uitrit helpen. Werkt dit niet? Neem dan contact op met het team Toezicht en Handhaving van de gemeente door online melding te maken of stuur een e-mail naar gemeente@derondevenen.nl

Hoe lang mag ik mijn camper parkeren? 

U mag uw camper, kampeerauto, caravan of kampeerwagen tijdelijk langs de weg parkeren. Dit mag niet langer dan drie dagen achter elkaar. Dit geeft mensen de mogelijkheid om de caravan of aanhanger klaar te maken voor bijvoorbeeld de vakantie. 

Kunnen er in mijn straat gele strepen, witte kruisen of paaltjes worden geplaatst? 

Er wordt bijvoorbeeld op het trottoir of voor een in- of uitrit geparkeerd. Dit soort parkeergedrag valt onder ‘hinderlijk parkeren’ en kan worden gehandhaafd. We verwachten dat weggebruikers weten dat je niet op het trottoir of voor een in-/uitrit mag parkeren. Daarom zijn extra maatregelen zoals gele strepen, extra borden, paaltjes of witte kruisen niet nodig. De gemeente probeert zo min mogelijk obstakels te plaatsen om het straatbeeld netjes te houden en het risico op enkelzijdige ongevallen te verkleinen. 

Parkeren op de stoep is verboden. Toezichthouders controleren hierop. Heeft u last van auto's die op de stoep geparkeerd worden? Maak dan een melding. In veel gevallen parkeren buurtbewoners op de stoep. Spreek elkaar hierop aan. Misschien kunt u het probleem samen oplossen. 

Hoe herken ik een parkeerschijfzone? 

U herkent de parkeerschijfzone aan een blauwe lijn langs de stoeprand en/of het verkeersbord E10.  Op dit bord staat de maximale parkeertijd. Op uw parkeerschijf stelt u de tijd in waarop u de auto parkeert. Let op: in een parkeerschijfzone geldt een algeheel parkeerverbod op plaatsen waar geen blauwe lijn is aangebracht of waar geen p-tegel is aangegeven. Het parkeerverbod geldt ook buiten de venstertijden.  

Moet ik een parkeerschijf gebruiken als ik beschik over een gehandicaptenparkeerkaart? 

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, bent u vrijgesteld van de verplichting om een parkeerschijf te gebruiken. Als u echter op een parkeerplaats voor gehandicapten staat waarop een maximale parkeerduur staat aangegeven, dient u wel een parkeerschijf te gebruiken. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hebben meestal geen blauwe streep. 

Verkeersspiegels

Kan de gemeente een verkeersspiegel ophangen? 

Uitgangspunt is dat we geen nieuwe verkeersspiegels plaatsen. Deze spiegels lijken veilig, maar dat is niet altijd zo. Ze leiden af van het verkeer, geven vaak een vertekend beeld en zijn bij slecht weer niet goed te zien. Ook zijn ze gevoelig voor vandalisme. 

30 km/uur zone en woonerven 

Welke verkeersregels gelden in (woon)erven? 

Op woonerven is al het verkeer gemengd, inclusief voetgangers. Woonerven zijn  te herkennen aan het ontbreken van een verhoogde stoep. De maximumsnelheid is stapvoets, wat maximaal 15 km/uur betekent. Parkeren is alleen toegestaan in aangegeven parkeervakken. Dit is aangegeven met een P-tegel of een P-bord. Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart mogen buiten de vakken parkeren, zolang dit niet hinderlijk is voor het overige verkeer. Voor handhaving neemt u contact op met de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente.  

Welke verkeersregels gelden er in een 30 km/uur zone? 

In een 30 km/uur zone geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. De kruispunten zijn meestal gelijkwaardig, waarbij bestuurders van rechts voorrang hebben. Fietsers en auto's gebruiken meestal dezelfde rijbaan, maar soms is er een apart fietspad of gelden er andere voorrangsregels. 

De maximumsnelheid wordt aan de randen van de zone aangegeven met een zonebord en poortconstructie. Deze snelheidslimiet geldt binnen de gehele zone tot het verkeersbord 'einde 30 km/uur zone.' Hierdoor staat niet na elke kruising of in elke straat een bord dat de maximumsnelheid aangeeft. 

Wat moet ik doen als ik onvoldoende voorrang krijg, ondanks dat er wel een voorrangssituatie is? 

Er is een verschil tussen het hebben van voorrang en voorrang krijgen. Verkeersregels bepalen wie voorrang moet verlenen. Als u voorrang heeft, maar de andere weggebruiker verleent u geen voorrang, dan mag u deze niet nemen. 

De rol van de gemeente is om zo duidelijk mogelijk aan te geven waar welke voorrangsregels gelden. Als u een voorrangssituatie als onvoldoende duidelijk ervaart, kunt u de gemeente vragen dit te onderzoeken. 

Kan ik een zebrapad aanvragen bij de gemeente? 

Binnen een 30 km/uur zone willen we liever geen zebrapad aanleggen omdat dit schijnveiligheid kan veroorzaken. Binnen een 30 km/h zone is de oversteekbaarheid van de weg over het algemeen voldoende. Om deze reden wordt een zebrapad alleen in uitzonderlijke gevallen aangelegd, bijvoorbeeld als er door veel mensen wordt overgestoken.  

Kan ik een bord met (woon)erf aanvragen bij de gemeente? 

Een woonerf is een aparte wegcategorisering. Het is niet mogelijk om zomaar een woonerfbord aan het begin van een straat of woonwijk te plaatsen.  

Een woonerf is een straat waar de nadruk ligt op wonen, spelen, en wandelen. Parkeren op een woonerf kan alleen in parkeervakken met een P. Buiten deze vakken is parkeren verboden. Alle woongebieden worden ingericht als 30 km/uur zone, met 'Duurzaam Veilig' als uitgangspunt. Dit is een initiatief van de Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid te vergroten en ongelukken te voorkomen. 

Snelheid 

Er wordt te hard gereden in mijn straat. Wat kan ik daaraan doen? 

Te hard rijden in is een lastig probleem en niet altijd op te lossen door de weg aan te passen. Als gemeente willen we dat de wegen veilig zijn. De politie handhaaft op verkeersgedrag en wij zorgen voor een verkeersveilig ingerichte openbare ruimte. U kunt een melding van 'hard rijden' doen via het Meldingsformulier Openbare Ruimte

Als er meerdere meldingen over hard rijden op één plek binnenkomen, gaan we dit onderzoeken. Met digitale snelheidsinformatie bepalen we of de snelheid structureel te hoog is. Als er meer informatie nodig is, kan een snelheidsmeting worden uitgevoerd. Tijdens het verkeersoverleg met de politie bespreken we of verder onderzoek en/of actie nodig is. 

Kunnen er snelheid remmende maatregelen in mijn straat komen? 

Helaas kunnen er niet altijd snelheid remmende maatregelen genomen worden. Zo kan een verkeersdrempel gevolgen hebben voor hulpdiensten en groot vervoer. Dit moet goed worden afgewogen. Als snelheid remmende maatregelen niet mogelijk of wenselijk zijn, kunnen we gedragsacties in de buurt uitvoeren. Bijvoorbeeld door langere tijd een ‘smileybord’ op te hangen of een buurtgerichte 30 km/uur-campagne op te zetten. 

Verkeersveiligheid

Welke verkeersregels gelden er in (woon-)erven? 

Op een erf gelden enkele afwijkende verkeersregels. Volgens het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990): 

  • Automobilisten zijn te gast en passen zich aan de situatie aan. 
  • Voetgangers en fietsers mogen de weg over de volle breedte gebruiken (artikel 44). 
  • De maximumsnelheid is 'stapvoets,' wat neerkomt op maximaal 15 kilometer per uur (artikel 45). 
  • Parkeren is alleen toegestaan in aangegeven parkeervakken (artikel 46). 

Kan er een verkeerslicht geplaatst worden? 

Het plaatsen en onderhouden van een verkeerslicht is duur. Daarom moet het nut en de noodzaak van een verkeerslicht aangetoond zijn. De voorkeur gaat uit naar de aanleg van een rotonde in plaats van verkeerslichten. Verkeerslichten plaatsen we op plekken waar ze echt nodig zijn. Door de hoge kosten worden dit soort investeringen meestal opgenomen in een meerjarenprogramma. 

Kan de gemeente iets doen aan het sluipverkeer in mijn straat? 

Het kan gebeuren dat er ineens meer auto's door uw straat rijden, terwijl uw straat niet bedoeld is voor doorgaand verkeer. Dit kan komen door wegwerkzaamheden in de buurt. Bij wegwerkzaamheden zorgen wij voor omleidingsroutes en geven deze aan met borden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat sommige automobilisten toch een andere route kiezen. Als de wegwerkzaamheden klaar zijn, neemt het aantal auto's in uw straat weer af. 

Het is een chaos bij de school. Kan de gemeente wat doen? 

  • Meld het probleem bij de school. De school kan in gesprek gaan met de gemeente. Een goed verloop van het verkeer bij een school hangt af van de inrichting van de schoolomgeving en het gedrag van ouders en leerlingen. Ziet u een probleem en heeft u een oplossing? Wij bekijken dit graag samen met de school. 
  • De verkeerssituatie bij scholen is vaak chaotisch tijdens haal- en brengmomenten. Dit duurt meestal maar kort en komt 2-4 keer per dag voor. 
  • Een idee, vraag of klacht kunt u bij de gemeente melden via een e-mail naar gemeente@derondevenen.nl of een brief. 
Laadpalen elektrische voertuigen 

Voor vragen over het laden bij publieke laadpalen, het aanvragen en het plaatsen van de palen verwijzen we u graag door naar de website van de MRA-E. Hier zijn wij als gemeente bij aangesloten: Veelgestelde vragen – MRA-Elektrisch 

Verlengd privaat opladen

Mag ik laden vanuit mijn privé laadvoorziening als mijn auto op een openbare parkeerplaats staat? 

Het is verboden om een auto op te laden op een openbare parkeerplaats door een kabel vanuit een laadpaal op privéterrein over de stoep te leggen. 

Is hier een uitzondering op? 

Ja, er kan een ontheffing worden aangevraagd om een kabelgoot aan te laten leggen. Hiermee kan er vanuit een laadpaal op privéterrein opgeladen worden. Via de website van de gemeente kan een aanvraag worden ingediend. Op de website vindt u hier meer informatie over: Kabelgoten - Gemeente De Ronde Venen

Mag ik een mat over de kabel leggen? 

Nee, de gemeente heeft in het beleid opgenomen dat een ontheffing in de vorm van een kabelgoot de enige uitzondering is. Elke andere vorm om van het bedekken van een kabel op de is niet toegestaan. 

Mag ik zelf een kabelgoot aan (laten) leggen? 

Nee, er moet altijd een verzoek ingediend worden bij de gemeente.  

Wat kost de aanleg van een kabelgoot? 

De legeskosten zijn €58,75. De kosten voor één kabelgoottegel is €99,80 inclusief BTW.  

Moet ik voor de hele lengte kabelgoottegels aanvragen? 

Ja, er moet voor het hele stuk tussen de eigen grond (bijvoorbeeld de voortuin) en de stoep kabelgoottegels aanwezig zijn. De oplaadkabel moet in de kabelgoot liggen en niet op de stoep. 

Als ik een halve tegel nodig heb, moet ik dan ook voor een halve tegel betalen? 

Nee, gedeeltelijke kabelgoottegels (bijvoorbeeld een halve tegel of een kwart tegel) worden gerekend als één tegel. 

Als ik een kabelgoot heb laten aanleggen, is de openbare parkeerplaats dan alleen door mij te gebruiken? 

Nee, de parkeerplaats blijft openbaar en is door iedereen te gebruiken. Er zitten geen rechten aan de aanwezigheid van een kabelgoot. 

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u een online melding maken. Elke vraag en/of opmerking wordt individueel behandeld.