Soorten graven en onderhoud

De begraafplaatsen in Abcoude en Wilnis bestaan uit een rooms-katholiek en een niet-rooms-katholiek deel. De Baambrugse begraafplaats heeft geen onderverdeling.

De begraafplaatsen hebben algemene en particuliere graven. Zowel bij algemene als particuliere graven blijft de gemeente eigenaar. Hieronder vindt u informatie over de verschillende soorten graven.

Algemene graven

Bij een algemeen graf betaalt u alleen de kosten voor het begraven en onderhoud. U krijgt geen grafrechten. Er worden twee overledenen in één graf begraven in volgorde van aangifte van overlijden. Het is dus niet mogelijk om later in de tijd een nabestaande van de overledenen in hetzelfde graf te begraven. Algemene graven worden in principe gedurende 10 jaar in stand gehouden, daarna worden ze geruimd. Een algemeen graf kan daarom over 10 jaar niet meer bestaan.

Particuliere graven

Bij een particulier graf mag de rechthebbende zelf bepalen wie er in kan worden begraven. Een particulier graf is aan te raden als men de beschikking wil hebben over een graf voor een langere termijn. Daarnaast is het mogelijk om na verloop van tijd een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te begraven. In een eigen graf kunnen ten hoogste twee personen worden begraven en tevens vier asbussen worden bijgezet.

U kunt de rechten voor een particulier graf aankopen voor 20 of 30 jaar. Deze termijn kan met telkens 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Dien een schriftelijk verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Zonder verlenging worden na 20 of 30 jaar de graven geruimd, maar niet eerder dan 10 jaar na de laatste bijzetting.

Bij overlijden van de rechthebbende, of om andere redenen, kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner of op een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Vraag dit schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders. Doe dit binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende.

Particuliere kindergraven

In Abcoude en in Wilnis kunnen kinderen onder de 12 jaar op een speciaal hiervoor gereserveerd perk worden begraven. De maximale kistlengte is 1,70 meter lang. Er zijn alleen particuliere kindergraven. In een kindergraf mogen maximaal twee overledenen worden begraven.

Urnengraven en –nissen

In Abcoude en in Wilnis zijn er particuliere urnengraven en urnennissen of urnenzuilen. In Baambrugge zijn er particuliere urnengraven en urnennissen. Er zijn geen algemene urnengraven of urnennissen op de begraafplaatsen.

In een urnengraf mogen maximaal vier asbussen met of zonder urn worden geplaatst. In een urnennis van een urnenmuur of urnenzuil mogen maximaal 2 asbussen met of zonder urn worden geplaatst.

Particuliere urnengraven en urnennissen worden uitgegeven voor 10 en 20 jaar. Deze termijn kan met telkens 5, 10 of 20 jaar worden verlengd. Een verlenging vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Zonder verlenging worden na 10 of 20 jaar de graven/nissen geruimd, maar niet eerder dan 10 jaar na de laatste bijzetting.

Bij overlijden van de rechthebbende, of om andere redenen, kan het eigen graf of nis worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner of op een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Een overschrijving vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders. Doe de aanvraag binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende.

Voor iedere urnennis kan een gedenkplaat worden geplaatst. Vraag hiervoor toestemming aan bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen.

Onderhoud van de begraafplaatsen

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de drie begraafplaatsen. Van degenen die het grafrecht bezit op een particulier graf wordt verwacht dat hij (of zij) de beplanting en de grafmonumenten onderhoudt. Bij algemene graven heeft degene die opdracht heeft gegeven om de overledene te begraven deze verplichting. De beheerder laat uitgebloeide bloemen en afgestorven planten van de graven verwijderen. Linten en vazen en andere grafversieringen bewaart hij gedurende drie maanden na de begrafenis. Versieringen die daarna nog niet zijn opgehaald, worden vernietigd. De gemeente voorziet in het eenmaal per jaar schoonmaken van het gedenkteken.

Om een begraafplaats goed te kunnen beheren en onderhouden is het noodzakelijk dat er regels worden opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de Beheersverordening Algemene begraafplaats De Ronde Venen 2011 en het uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011. De juiste documenten waarin de actuele wijzigingen zijn opgenomen vindt u op www.overheid.nl.

Grafbedekking

Voor het aanbrengen van grafbedekking is een aantal regels vastgesteld. Als u een gedenkteken (grafmonument) wilt plaatsen vraagt u een vergunning aan bij de begraafplaatsbeheerder. U kunt de aanvraag ook sturen naar het postadres van de gemeente: Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor snijbloemen en planten is geen toestemming nodig.

Voor gedenktekens gelden er maximale maten en mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Vanwege veiligheid is het gebruik van glas in principe verboden. Uitzonderingen bij kleine, niet-constructieve toepassingen zijn beperkt mogelijk, op grond van een vergunningsaanvraag en ter beoordeling aan de beheerder. Gebruik van grindmaterialen zijn zonder goede opsluitingen van een grafmonument verboden. U kunt in het overzicht op deze pagina zien welke maten van gedenktekens en beplanting mogelijk zijn. Meer informatie kunt u krijgen bij de beheerder van de begraafplaats