Omgevingsplan wijzigen

In het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het omgevingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

Het omgevingsplan van onze gemeente beschrijft welke activiteiten op een locatie zijn toegestaan. Voor nu bestaat het omgevingsplan van De Ronde Venen uit een tijdelijk omgevingsplan. In dit tijdelijke omgevingsplan zijn alle bestemmingsplannen, de beheersverordeningen en de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen opgenomen die op 31 december 2023 golden.

Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het omgevingsplan van de gemeente. Het omgevingsplan heette vroeger bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Ook staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte.

Passen uw bouw- of verbouwplannen niet in het huidige omgevingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het omgevingsplan. Als dat niet mag, dan kunt u de gemeente vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een omgevingsplan ook wijzigen als het beleid wijzigt. Belanghebbenden kunnen meedenken over het wijzigen van het omgevingsplan en hun mening geven. Belanghebbenden zijn degenen op wie het plan direct of indirect invloed heeft, bijvoorbeeld buurtbewoners.

U kunt er last van hebben als de gemeente een omgevingsplan wijzigt. Bijvoorbeeld:

 • Uw omgeving verandert en u krijgt nu winkels voor uw huis.
 • Het nieuwe omgevingsplan botst met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het omgevingsplan gewijzigd wordt.

Zo vraagt u een wijziging van een omgevingsplan aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U legt uw plannen voor aan de gemeente.
 • De gemeente laat weten of uw plannen binnen het omgevingsplan passen of dat er een wijziging nodig is van het omgevingsplan.
 • U doet een verzoek voor het wijzigingen van het omgevingsplan.
 • De gemeenteraad beslist over een wijziging van het omgevingsplan.

Als uw verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan is afgewezen, dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bent u belanghebbende? U kunt op verschillende momenten aangeven dat u het niet eens bent met het wijzigen van het omgevingsplan:

 • Wanneer een gemeente een wijziging van het omgevingsplan wil doorvoeren, dan maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit. Hierbij betrekt de gemeente ook belanghebbenden. Laat aan de gemeente weten dat u belanghebbende bent. U kunt dan al in deze fase uw mening geven.
 • Wanneer het ontwerpbesluit af is, dan maakt de gemeente dit ontwerpbesluit openbaar. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dat moment ter inzage.
 • U kunt het ontwerpbesluit bekijken via het Omgevingsloket. Vervolgens heeft u 6 weken om te reageren op het ontwerpbesluit. Reageer schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve omgevingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het omgevingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen als u:
  • al eerder gereageerd heeft op het ontwerp van het omgevingsplan, of
  • het niet eens bent met wijzigingen van het omgevingsplan ten opzichte van het ontwerp van het omgevingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde omgevingsplan definitief.

Het omgevingsplan heette tot 1 januari 2024 bestemmingsplan. Heeft u voor die tijd een wijziging aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.